Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 


ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2017-03-07
จำนวนผู้ดู : 58 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-01-12
จำนวนผู้ดู : 300 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 562 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 368 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1160 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 362 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 633 คน
การจำแนกประเภทของพืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 559 คน
การหารทศนิยม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 137 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 139 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 283 คน
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 146 คน
การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 698 คน
มุม(Angle)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 624 คน
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข (เลขโรมัน)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 992 คน
จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 145 คน
การเปรียบเทียบจำนวน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพิชญา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 185 คน
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูปวิตรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 451 คน
พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 142 คน
จำนวน 1 - 5 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 263 คน
รุปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 316 คน
เศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2874 คน
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 429 คน
แผนภูมิแท่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 470 คน
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1154 คน
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 806 คน
กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 552 คน
การบวก ลบ คุณ หาร ระคน ป.4 ครูพิมพ์ชนก หวังใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2389 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 934 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 587 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 470 คน
ความเท่ากันทุกประการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 361 คน
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 982 คน
ตัวฉันเหมือนใคร (การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 202 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-01-25
จำนวนผู้ดู : 450 คน
สถิติเบื้องต้น(1)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 289 คน
สมการตัวแปรเดียว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 297 คน
สมบัติของน้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 310 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-12-09
จำนวนผู้ดู : 360 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-12-02
จำนวนผู้ดู : 1049 คน
วงกลม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-11-26
จำนวนผู้ดู : 3335 คน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-21
จำนวนผู้ดู : 359 คน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 10244 คน
แทนแกรม (Tangram)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 330 คน
เงิน และการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 4527 คน
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 829 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 242 คน
ฌ.ฺฯ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
ทฤษฎีพีทาโกรัส
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1330 คน
แผนภูมิรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 436 คน
อัตราส่วนและร้อยละ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 928 คน
จำนวนเต็ม การบวกลบจำนวนเต็ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 886 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1142 คน
บทที่9 ค่าของเงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1917 คน
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 376 คน
ระบบตัวเลขโรมัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 698 คน
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 20190 คน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 528 คน
การนับเลขจำนวนนับ1-10
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 576 คน
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเสาวภา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1412 คน
มุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสรรเพชญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 613 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 388 คน
จำนวนนับที่เกิน100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 585 คน
บทที่ 2 กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-18
จำนวนผู้ดู : 538 คน
บทที่ 1 เซต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-17
จำนวนผู้ดู : 536 คน
บทที่ 2 การให้เหตุผล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-21
จำนวนผู้ดู : 668 คน
จำนวนนับ1-10 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 519 คน
การบวกเลข
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 514 คน
การหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 311 คน
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 223 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรุ่งนภา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 490 คน
โจทย์ปัญหาการบวกลบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 106989 คน
สูตรพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 227 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 634 คน
โจทย์ปัญหาการคูณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 307 คน
Pre-Post คณิตศาสตร์หน่วยที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 554 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 334 คน
เที่ยวดินแดนเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 424 คน
พ่อค้าคนใหม่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 223 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 238 คน
การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 470 คน
การบวกเลขไม่เกิน 100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพฤษา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 936 คน
ทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 693 คน
การหาตัวคูณร่วมมากและตัวหารร่วมน้อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 370 คน
ปาร์ตี้วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 525 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 584 คน
ผักกาดยักษ์ประหลาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 466 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-07-14
จำนวนผู้ดู : 1440 คน
แนวข้อสอบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 2473 คน
ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่านต่อ..