Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (Mathematics)

 


ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2017-03-07
จำนวนผู้ดู : 93 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2017-01-12
จำนวนผู้ดู : 339 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-08-16
จำนวนผู้ดู : 593 คน
ความสัมพันธ์การบวกและการลบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 398 คน
ความเป็นมาของการวัด
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1228 คน
ความคล้าย (SIMILARITY)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 381 คน
การแปลงทางเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 649 คน
การจำแนกประเภทของพืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 577 คน
การหารทศนิยม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 152 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 151 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 312 คน
รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 156 คน
การบวกผลลัพธ์ไม่เกิน 9
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 797 คน
มุม(Angle)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 709 คน
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข (เลขโรมัน)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1008 คน
จำนวนนับไม่เกิน100,000ป.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 160 คน
การเปรียบเทียบจำนวน
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพิชญา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 199 คน
ฟังก์ชันเอกโปเนนเชียล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูปวิตรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 494 คน
พื้นฐานทางเรขาคณิต ม.1
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 151 คน
จำนวน 1 - 5 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 284 คน
รุปเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพัชรา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 485 คน
เศษส่วน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 3103 คน
การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต ชั้น ป. 1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 456 คน
แผนภูมิแท่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 488 คน
การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1280 คน
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 841 คน
กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 599 คน
การบวก ลบ คุณ หาร ระคน ป.4 ครูพิมพ์ชนก หวังใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2716 คน
การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 955 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ ครูวิไลวรรณ หมั่นค้า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 626 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ครูจำเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 522 คน
ความเท่ากันทุกประการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 382 คน
บทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1006 คน
ตัวฉันเหมือนใคร (การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 212 คน
บันทึกรายรับ รายจ่ายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2015-01-25
จำนวนผู้ดู : 467 คน
สถิติเบื้องต้น(1)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2015-01-24
จำนวนผู้ดู : 304 คน
สมการตัวแปรเดียว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 311 คน
สมบัติของน้ำ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 326 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-12-09
จำนวนผู้ดู : 371 คน
เงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-12-02
จำนวนผู้ดู : 1082 คน
วงกลม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-11-26
จำนวนผู้ดู : 3461 คน
ช่วงเวลาในแต่ละวัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-06-21
จำนวนผู้ดู : 371 คน
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 10555 คน
แทนแกรม (Tangram)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 343 คน
เงิน และการเขียนบันทึกรายรับรายจ่าย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 4787 คน
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 850 คน
การบวกจำนวนนับไม่เกิน9
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 250 คน
ฌ.ฺฯ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
ทฤษฎีพีทาโกรัส
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1390 คน
แผนภูมิรูปภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 450 คน
อัตราส่วนและร้อยละ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิมพ์ชนก
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 953 คน
จำนวนเต็ม การบวกลบจำนวนเต็ม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 909 คน
จำนวนนับไม่เกิน1,000
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูณัฐชยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1191 คน
บทที่9 ค่าของเงิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2011 คน
บทที่ 1 เลขยกกำลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิตยา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 391 คน
ระบบตัวเลขโรมัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิไลวรรณ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 720 คน
การคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 20862 คน
พื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 537 คน
การนับเลขจำนวนนับ1-10
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 590 คน
การนำเสนอข้อมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเสาวภา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1478 คน
มุม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสรรเพชญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 634 คน
ตัวประกอบของจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 403 คน
จำนวนนับที่เกิน100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-19
จำนวนผู้ดู : 598 คน
บทที่ 2 กราฟ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-18
จำนวนผู้ดู : 548 คน
บทที่ 1 เซต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-07-17
จำนวนผู้ดู : 547 คน
บทที่ 2 การให้เหตุผล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-21
จำนวนผู้ดู : 678 คน
จำนวนนับ1-10 และ 0
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 529 คน
การบวกเลข
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1306 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 527 คน
การหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 323 คน
การเปรียบเทียบจำนวนนับ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 234 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรุ่งนภา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 499 คน
โจทย์ปัญหาการบวกลบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสิรวิชญ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 107242 คน
สูตรพื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร และการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 239 คน
การชั่ง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 648 คน
โจทย์ปัญหาการคูณ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 318 คน
Pre-Post คณิตศาสตร์หน่วยที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 567 คน
เรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 343 คน
เที่ยวดินแดนเรขาคณิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 435 คน
พ่อค้าคนใหม่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 231 คน
การวัดความยาว
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูรชยา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 249 คน
การชั่งตวงวัด ในตำราทำอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูจำเรียน
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 481 คน
การบวกเลขไม่เกิน 100,000
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพฤษา
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 956 คน
ทศนิยม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุธารัตน์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 701 คน
การหาตัวคูณร่วมมากและตัวหารร่วมน้อย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 379 คน
ปาร์ตี้วงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกาบแก้ว
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 560 คน
เวลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 597 คน
ผักกาดยักษ์ประหลาด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเรียม
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 478 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-07-14
จำนวนผู้ดู : 1455 คน
แนวข้อสอบ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูนิรธารณ์
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 2530 คน
ASEAN Currency : สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน
อ่านต่อ..