Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)

 


ผู้โพส : ครูวิทยากิจ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 779 คน
บทที่ 1 โครงสร้างโลก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภิรมย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 1219 คน
ลมบก ลมทะเล ลมมรสุม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิวา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 673 คน
แบบจำลองอะตอม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวิทยากิจ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 1925 คน
1.1 กำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 411 คน
ระบบขับถ่าย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศิวา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 383 คน
วิวัฒนาการตารางธาตุ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 828 คน
การเคลื่อนที่ของเสียง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 829 คน
ระบบนิเวศ ม.3 ปี63
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 442 คน
สารอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 450 คน
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 479 คน
การหาตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูเกื้อกูล
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 609 คน
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 585 คน
เรื่องพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 418 คน
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 403 คน
ระบบหายใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภิรมย์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 364 คน
ชั้นบรรยากาศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 394 คน
ระบบย่อยอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 358 คน
การออกแบบและเขียนโปรแกรม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2020-05-26
จำนวนผู้ดู : 383 คน
รู้จักกับเทคโนโลยี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2020-05-25
จำนวนผู้ดู : 406 คน
สนุกกับ Microbit
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2020-05-25
จำนวนผู้ดู : 467 คน
บทเรียนที่ 1 การใช้งานโปรแกรม Scratch
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2020-04-10
จำนวนผู้ดู : 459 คน
แนะนำอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2019-11-04
จำนวนผู้ดู : 1365 คน
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างงานนำเสนอด้วย Google site
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 1876 คน
สัตว์ไม่มีมีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2019-09-06
จำนวนผู้ดู : 1450 คน
สัตว์มีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2019-07-21
จำนวนผู้ดู : 1681 คน
วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2019-01-07
จำนวนผู้ดู : 1612 คน
โครงงานเว็บไซต์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-10-19
จำนวนผู้ดู : 1320 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การสร้างงานด้วยโปรแกรม Microsoft Word
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 1419 คน
เรื่องดิน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-10-04
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
สื่อการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2 เทอม 2 2560
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1650 คน
เทคโนโลยีกับการขยายพันธุ์สัตว์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1380 คน
ทรัพยากรธรรมชาตฺและสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2017-10-03
จำนวนผู้ดู : 1353 คน
ฤดูกาล ป.6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1340 คน
เรื่องอากาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1515 คน
แม่เหล็ก ป.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1345 คน
วัสดุ ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1308 คน
ชนิดของก้องเมฆ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1345 คน
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ม.3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภิรมย์
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1558 คน
วงจรไฟฟ้า ป.6
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูฑิตยา
โพสเมื่อ : 2017-10-02
จำนวนผู้ดู : 1329 คน
ระบบนิเวศ ระดับชั้น ม.5
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2017-09-27
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
การสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Power Point
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2017-07-19
จำนวนผู้ดู : 1333 คน
สนุกกับโครงงานคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2017-04-11
จำนวนผู้ดู : 1253 คน
สื่อประกอบการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2016-11-09
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
การแยกสารด้วยการตกผลึก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-11-07
จำนวนผู้ดู : 1306 คน
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ป.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2016-10-27
จำนวนผู้ดู : 1319 คน
การเปลี่ยนแปลงของสาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2016-10-27
จำนวนผู้ดู : 1333 คน
ทบทวนเรื่อง สถานะของสาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2016-10-27
จำนวนผู้ดู : 1297 คน
การใช้สารในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2016-10-27
จำนวนผู้ดู : 1312 คน
ฝนหลวง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2016-10-26
จำนวนผู้ดู : 1307 คน
หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-10-25
จำนวนผู้ดู : 1271 คน
ชนิดของอุปกรณ์เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-10-21
จำนวนผู้ดู : 1359 คน
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2016-09-06
จำนวนผู้ดู : 3745 คน
สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2016-05-25
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-05-19
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
สื่อประกอบการสอน 2559 เรื่อง ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์ ป.2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2016-05-19
จำนวนผู้ดู : 1367 คน
สื่อประกอบการสอน 2559 เรื่อง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ป.1
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2016-05-12
จำนวนผู้ดู : 1335 คน
การจำแนกประเภทของพืช
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1342 คน
เทคโนโลยีอวกาศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1507 คน
การเจริญเติบโตของพืชชั้นป.4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1336 คน
สารและการจำแนก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1479 คน
ชีวิตพืชและสัตว์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูฑิตยา
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1860 คน
พันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพสพันธ์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1495 คน
สารชีวโมเลกุล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภิรมย์
โพสเมื่อ : 2016-05-11
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
ระบบภายในสุดเจ๋ง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-11-19
จำนวนผู้ดู : 1282 คน
ใบงาน เรื่อง Flowchart
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-11-02
จำนวนผู้ดู : 1293 คน
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-10-25
จำนวนผู้ดู : 1290 คน
แบบทดสอบก่อน - หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-10-09
จำนวนผู้ดู : 1284 คน
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-10-09
จำนวนผู้ดู : 1309 คน
การเก็บรักษาข้อมูล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-10-07
จำนวนผู้ดู : 1264 คน
แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-10-07
จำนวนผู้ดู : 1409 คน
การค้นหาและรวบรวมข้อมูล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครู
โพสเมื่อ : 2015-09-25
จำนวนผู้ดู : 1289 คน
หลักการออกแบบงานนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 2010
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-09-21
จำนวนผู้ดู : 1355 คน
ชุดฝึกทักษะการสร้างภาพเคลื่อนไหว
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-07-17
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
การตัดรูปภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2015-07-15
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
ทบทวนความรู้กับโปรแกรม Adobe Photoshop
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 3522 คน
แรงมหัศจรรย์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1468 คน
การตอบสนองของสัตว์-พืชครูวราภรณ์ วงศ์สอนว14101
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูฑิตยา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 2025 คน
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 3129 คน
กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูทรงพล
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1280 คน
POLYMER
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1565 คน
ตัวฉันเหมือนใคร (การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 4119 คน
เทคโนโลยีชีวภาพ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2015-05-08
จำนวนผู้ดู : 1361 คน
ชีวิตสัตว์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2015-01-30
จำนวนผู้ดู : 1296 คน
โลก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูพิริยา
โพสเมื่อ : 2015-01-30
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
แหล่งพลังงานของโลก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1274 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง แผนภูมิกราฟ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2015-01-23
จำนวนผู้ดู : 1278 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง พิมพ์ข้อความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 1270 คน
สมบัติของน้ำ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2015-01-20
จำนวนผู้ดู : 1337 คน
ระบบสุริยะ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-11-11
จำนวนผู้ดู : 1361 คน
Database (ฐานข้อมูล)
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 1 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 2 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 1276 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 3 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-11-03
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
หัวข้อการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชั้น ป. 4 เทอม 2 ปี 2557
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-09-23
จำนวนผู้ดู : 1281 คน
การพัฒนาทักษะ การฝึกใช้เมาส์ด้วยโปรแกรม Paint
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2014-06-23
จำนวนผู้ดู : 1315 คน
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-06-09
จำนวนผู้ดู : 1343 คน
หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-05-20
จำนวนผู้ดู : 1265 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกรนันท์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 3091 คน
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1444 คน
วัฏจักรสัตว์(วงจรชีวิต)
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุพรรษา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1316 คน
ของเล่นและของใช้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุพรรษา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1406 คน
ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสิทธิพร
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 3998 คน
เครื่องกลผ่อนแรงได้อย่างไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 2073 คน
ธาตุและสารประกอบ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 45377 คน
โรคพันธุกรรม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุพรรษา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1315 คน
ตัวเราน่าสนใจ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1306 คน
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุพรรษา
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1472 คน
ชีวิตของพืชและสัตว์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2014-05-08
จำนวนผู้ดู : 1477 คน
บทที่ 1 เรื่อง บทนำ ฟิสิกส์ โดยครูภคพล
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2014-02-11
จำนวนผู้ดู : 1710 คน
การพัฒนาสื่อการเรียนผ่าน App Inventor
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2014-01-31
จำนวนผู้ดู : 1287 คน
Port ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2556
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-11-01
จำนวนผู้ดู : 1324 คน
เปลือกโลก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-11-01
จำนวนผู้ดู : 1289 คน
ไฟฟ้าน่ารู้
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-10-05
จำนวนผู้ดู : 1285 คน
การเขียนผังงาน Flowchart
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-10-05
จำนวนผู้ดู : 1272 คน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-08-26
จำนวนผู้ดู : 1267 คน
ภาษาทางคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-08-23
จำนวนผู้ดู : 1347 คน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-08-16
จำนวนผู้ดู : 1313 คน
เทคโนโลยีอวกาศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-08-15
จำนวนผู้ดู : 1317 คน
แบบฝึกหัด เรื่อง กฏของนิวตัน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-07-31
จำนวนผู้ดู : 1288 คน
สื่อประกอบการเรียนการสอน บูรณาการเรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลาก
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูกฤษฎา
โพสเมื่อ : 2013-07-30
จำนวนผู้ดู : 1257 คน
เริ่มต้นเขียนภาษาซี
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-07-16
จำนวนผู้ดู : 1405 คน
แบบฝึกหัดนักเรียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-07-15
จำนวนผู้ดู : 1271 คน
การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไทล์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-07-15
จำนวนผู้ดู : 1280 คน
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-07-15
จำนวนผู้ดู : 1311 คน
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2013-06-28
จำนวนผู้ดู : 1361 คน
บทที่ 5 ระบบประสาท
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2013-06-28
จำนวนผู้ดู : 1241 คน
บทที่ 4 ระบบการกำจัดของเสีย
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2013-06-28
จำนวนผู้ดู : 1285 คน
บทที่ 3 ระบบหายใจ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2013-06-28
จำนวนผู้ดู : 1273 คน
บทที่ 2 หัวใจและระบบหมุนเวียนเลือด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูสุณิสา
โพสเมื่อ : 2013-06-28
จำนวนผู้ดู : 1243 คน
บทที่ 1 ระบบการย่อยอาหาร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 1266 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Paint เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 1275 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 เบื้องต้น
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-06-25
จำนวนผู้ดู : 1294 คน
สื่อประกอบการสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 เบื้องต้น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-05-29
จำนวนผู้ดู : 1566 คน
ธงโภชนาการ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1313 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1355 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1299 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชาญณรงค์
โพสเมื่อ : 2013-05-16
จำนวนผู้ดู : 1297 คน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Word 2010
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูศรณ์ฉัตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1323 คน
พลังงานความร้อน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1277 คน
ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1302 คน
นิทานชีวิต ระบบเลือด
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1382 คน
สัตร์มีกระดูกสันหลัง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1314 คน
การเลี้ยงปลา
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
การขยายพันธุ์พืช
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1297 คน
คลื่น
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภิรมย์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1400 คน
การตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1311 คน
ระบบต่างๆของร่างกายมนุษย์
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูภคพล
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1297 คน
การเกิดรุ้งกินน้ำ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูศรณ์ฉัตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1276 คน
ตารางธาตุ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวราภรณ์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1611 คน
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูชัชนันท์
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1332 คน
ประชุมน้ำโลก
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1301 คน
3G คืออะไร? ระดับชั้น ม.3
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูศรณ์ฉัตร
โพสเมื่อ : 2013-05-15
จำนวนผู้ดู : 1276 คน
3G คืออะไร
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2012-07-01
จำนวนผู้ดู : 1294 คน
แบบฝึกหัด ระบบนิเวศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2012-07-01
จำนวนผู้ดู : 4177 คน
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2012-07-01
จำนวนผู้ดู : 1319 คน
ประเภทของระบบนิเวศ
อ่านต่อ..
ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2012-07-01
จำนวนผู้ดู : 1361 คน
ความหมายของระบบนิเวศระบบนิเวศ
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูวันเพ็ญ
โพสเมื่อ : 2012-05-09
จำนวนผู้ดู : 1386 คน
ฝ่าภัยพิบัติแผ่นดินไหวร่วมใจประชาคมอาเซียน
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนาพร
โพสเมื่อ : 2011-12-12
จำนวนผู้ดู : 1398 คน
สรุปบทเรียนการสะท้อนแสง
อ่านต่อ..

ผู้โพส : ครูรัตนาพร
โพสเมื่อ : 2011-12-12
จำนวนผู้ดู : 1295 คน
สรุปบทเรียนและทบทวนเรื่องแสงและทัศนูปกรณ์
อ่านต่อ..