จำนวนผู้ชม : 1223 คน


ขั้นตอนที่ 1 กำหนดโครงสร้างของเว็บไซต์  

             การสร้างเว็บไซต์นั้นควรเริ่มจากการสร้าง
แผนผังของเว็บไซต์ก่อน หรือที่เรียกว่า  Site Map  
ดังภาพตัวอย่างมีการกำหนดหน้าเว็บเพจ 4 หน้า

การกำหนดโครงร่างของเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 2 กำหนดการเชื่อมโยงระหว่างเว็บเพจ  
     เราต้องกำหนดการเชื่อมโยงให้เว็บเพจแต่ละหน้า
เชื่อมโยงถึงกันเื่พื่อให้กลับไปกลับมา     ระหว่างหน้า
ต่าง ๆ ได้    โดยแสดงชื่อไฟล์   HTML  แต่ละไฟล์ที่
มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กันดังภาพ
การกำหนดการเชื่อมโยงระหว่างหน้าเว็บเพจ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้า
 
        นักเรียนสามารถออกแบบหน้าเว็บเพจแต่ละหน้า
ให้สวยงาม โดยเฉพาะในเว็บเพจหน้าแรก ซึ่งเรียกว่า
โฮมเพจนักเรียนควรออกแบบให้สวยงามเพื่อดึงดูด
ความสนใจของผู้เข้าชม
         ในขั้นตอนการออกแบบนี้ บางทีอาจเรียกว่า
การออกแบบเลย์เอาท์ (Lay Out) สามารถทำได้
้โดยการเขียนลงในกระดาษ หรือใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบก็ได้
การออกแบบหน้าเว็บเพจ
ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเว็บเพจแต่ละหน้า
 
      นำเว็บเพจที่ออกแบบไ้ว้มาสร้างโดยใช้ภาษา
html หรืออาจใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น
FrontPage, Macromedia  Dreamweaver
หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ตามความถนัด
การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา html
ขอขอบคุณ : http://school.obec.go.th/pp_school/html/makeweb1.html