Singular and Plural Nouns

เรามาลองดูกันว่า หลักการเปลี่่ยนรูปคำนามเอกพจน์เป็นรูปพหูพจน์ เป็นอย่างไรบ้าง

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง Singular and Plural
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียน Singular and Plural