ถ้าพร้อมแล้ว  

เรามาลงมือทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันก่อนได้เลยนะครับ


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Excel 2010
แบบฝึกหัดหลังเรียน :