จำนวนผู้ชม : 1176 คน


แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ Ratings: (0)|Views: 1,091|Likes: 6 Published by sangvan18 See more แผนการจัดกิจกรรมเคลื ่อนไหวและจังหวะ ระดับปฐมวัยสัปดาห์ที ่ 9 หนวย ผักสดสะอาด เวลา 20 นาทีสาระการเรียนรู ้ การฟังและปฏิบัติตามคำาสั่งและสัญญาณเป็นการฝึกประสานสัมพันธ์ระหวางทักษะการฟังและการปฏิบัติ โดยใช้ทาทาง จุดประสงค์ 1. เคลื ่อนไหวสวนตางๆ ของรางกายได้อยางสนุกสนาน2. ฟังและปฏิบัติตามสัญญาณได้3. เด็กระมัดระวังความปลอดภัยให้ตนเองและผ้ อื ่นในขณะเคลื ่อนไหวรางกายได้ ประสบการณ์สำ าคัญ พัฒนาการด้านรางกาย- เคลื ่อนไหวอย กับที ่และการเคลื ่อนไหวเคลื ่อนที ่- การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย- การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผ้ อื ่นในกิจวัตรประจำาวันพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ- แสดงออกอยางสนุกสนานกับเรื ่องตลก ขำาขัน และเรื ่องราว/ เหตุการณ์ที ่สนุกสนานตางๆ- การแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเสียงดนตรี- การเลนเครื ่องดนตรีงาย ๆ เครื ่องดนตรีประเภทเคาะ ประเภทตีฯลฯ- การร้องเพลง พัฒนาการดู านสังคม - แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและเคารพความคิดเห็นของผ้ อื ่น