นักเรียนชั้น ม.3 กรุณาส่ง URL งานเว็บเพจของนักเรียนให้ครูด้วย นักเรียนคนใดไม่ส่งจะไม่มีคะแนนนะค่ะ

- นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งURL   linkจะไม่ขึ้นนะค่ะ

 

http://www.m3kowitt.ob.tc/index.html


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :