จำนวนผู้ชม : 1470 คน


1.มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดมาตรฐาน  ค 6.1มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และ       เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

2. ตัวชี้วัด

       มฐ. ค 2.1ป.1/2 บอกช่วงเวลา  จำนวนวัน  และ                                ชื่อวันในสัปดาห์

 ช่วงเวลาในแต่ละวัน

1.1 กลางวันและกลางคืน       

       กลางวันเราสังเกตได้จากแสงสว่างของดวงอาทิตย์ช่วงที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์และสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่ากลางวัน  เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจะไม่มีแสงสว่างและจะไม่เห็นสิ่งอื่นใดแต่ถ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า ก็จะเห็นเพียง

ดวงจันทร์และดวงดาวเท่านั้นช่วงเวลานี้เราเรียกว่า กลางคืน

1.2  เช้า สาย เที่ยง บ่าย  เย็น  ค่ำ 

      เช้า  สาย  เที่ยง  บ่าย  เย็น  ค่ำ  กลางวัน กลางคืน  เป็นคำใช้บอกช่วงเวลาต่าง ๆ กันในแต่ละวัน  โดยสังเกตจากตำแหน่งของดวงอาทิตย์  การใช้ระยะเวลาในการทำกิจกรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ  ของวันอย่างเหมาะสม  จะทำให้ได้รับประโยชน์จากการทำกิจกรรมในแต่ละวันอย่างเต็มที่  ดังนี

ตื่นนอน                    เวลา  เช้า      

เริ่มเรียน                   เวลา สาย    

พักรับประทานอาหาร เวลา เที่ยง

เริ่มเรียนสาระต่างๆ     เวลา บ่าย    

โรงเรียนเลิก              เวลาเย็น    

  ทบทวนบทเรียนและเข้านอน    เวลา ค่ำ  

การเลือกใช้คำบอกเวลา ตามความเหมาะสม

    หนูๆจ๋า มาช่วยกันเติมคำบอกเวลา ตามความเหมาะสม ให้สมบูรณ์  เช้า  สาย  เที่ยง  บ่าย  เย็น

  ค่ำ   กลางวัน   กลางคืน

      ฉันลืมตาตื่นขึ้นใน ........... วันหยุด

วันหนึ่ง ดวงอาทิตย์ส่องแสงเข้ามาทางหน้าต่าง ฉันลุกขึ้นแปรงฟันอาบน้ำ รับประทานอาหาร  และนั่งอ่านหนังสือนิทานจน..........จึงเริ่มทำการบ้าน

    เมื่อใกล้ ...........  ฉันรับประทานอาหาร  ...............และนั่งดูโทรทัศน์  จนกระทั่ง..............ฉันจึงช่วยคุณแม่เตรียมอาหาร .......... เรารับประทานอาหารพร้อมกันเมื่อเวลาใกล้ ..........  และนั่งพักผ่อน ดูข่าวจากโทรทัศน์และเข้านอน
 
    ฉันชอบนอนดูดาวบนท้องฟ้าซึ่งส่องแสง
ยิบระยับไกล ๆ ในเวลา .......... แต่เด็กๆ มัก
 
จะไม่นอนดึก