จำนวนผู้ชม : 1641 คน


 

1.  วงกลม (circle) คือ  รูปแบนที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดคงที่

ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากัน  เรียกจุดนั้นว่า " จุดศูนย์กลาง "

2.  ส่วนประกอบของวงกลม      

    วงกลม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

3.  จุดศูนย์กลางของวงกลม(centralpoint of circle) คือจุด O

4.  รัศมี(radius) คือ ระยะจากจุดศูนย์กลางไปเส้นรอบวง คือ OE , OD , OC

5.  เส้นผ่าศูนย์กลาง(diameter) คือ เส้นที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งผ่านจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ CD

6.  คอร์ด(chord) คือ เส้นตรงที่ลากจากเส้นรอบวงด้านหนึ่งไปยังเส้นรอบวงอีกด้านหนึ่ง คือ AB

7.  เซกเมนต์(segment) คือ พื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นรอบรูปกับคอร์ด

8.  เซกเตอร์(segter) คือ พื้นที่ที่อยู่ภายในสามเหลี่ยมฐานโค้ง

9.  อาร์ค (arc) คือ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเส้นรอบวงกลม

 

สมบัติเกี่ยวกับวงกลม

1  มุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ 90 องศา หรือหนึ่งมุมฉาก

2  มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน

3  ในวงกลมที่เท่ากันหรือวงกลมเดียวกัน มุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งที่มีขนาดเท่ากันจะเท่ากัน

4  ในวงกลมที่เท่ากันหรือวงกลมเดียวกัน ถ้ามุมที่จุดศูนย์กลางมีขนาดเท่ากันแล้ว ส่วนโค้งที่รองรับมุมที่จุดศูนย์กลางนั้นจะยาวเท่ากัน(บทกลับข้อ 3)

5  ในวงกลมที่เท่ากันหรือวงกลมเดียวกัน ถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากันแล้วส่วนโค้งที่รองรับมุมทั้งสองนั้นจะยาวเท่ากัน

6  ในวงกลมที่เท่ากันหรือวงกลมเดียวกัน มุมในส่วนโค้งของวงกลมทีรองรับด้วยส่วนโค้งที่มีขนาดเท่ากันจะเท่ากัน(บทกลับของข้อ 5)

7  ในวงกลมวงหนึ่งหรือวงกลมที่เท่ากัน คอร์ดที่ยาวเท่ากันจะตัดส่วนโค้งออกได้ยาวเท่ากันคือ ส่วนโค้งน้อยเท่ากับส่วนโค้งน้อย และส่วนโค้งใหญ่เท่ากับส่วนโค้งใหญ่

8  ในวงกลมวงหนึ่งหรือวงกลมที่เท่ากัน คอร์ดที่ตัดวงกลมออกเป็นส่วนโค้งที่ยาวเท่ากัน จะยาวเท่ากัน(บทกลับของข้อ 7,8)

9  ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาตั้งฉากกับคอร์ด จะแบ่งครึ่งคอร์ดนั้น

10  ส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางมาแบ่งครึ่งคอร์ด (ที่ไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลาง) จะตั้งฉากกับคอร์ดนั้น(บทกลับข้อ 9)

11  จุดศูนย์กลางของเส้นตรงใดๆ จะอยู่บนเส้นตรงที่แบ่งครึ่งและตั้งฉากกับคอร์ดของวงกลมนั้น ๆ

 

สูตรขนาดของมุมภายในแต่ละมุม  =  180(n-2)/n   องศา