การสร้างตาราง

โดยโปรแกรม Microsoft  Word

 

คำสั่ง  :  ให้นักเรียนสร้างตารางของนักเรียน  โดยออกแบบ  เส้นขอบ  สีของหน้า  รูปแบบตัวอักษร  รูปแบบและสีสันของตาราง  ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน  โดยตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม

 

ตัวอย่างการสร้างตาราง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :