จำนวนผู้ชม : 1233 คน


1.ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ของช่างไม้

   ก.ค้อน

   ข.เกรียง

   ค.เลื่อย

   ง.กบไสไม้

2.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจาะ

   ก.ไขควง

   ข.เลื่อยฉลุ

  ค.สว่านไฟฟ้า

  ง.เกรียง

3.ถ้าน๊อตยึดด้ามเลื่อยหลวมนักเรียนจะใช้อุปกรณ์ในข้อใดขันให้แน่น

  ก.เหล็กแหลม

  ข.ไขควง

  ค.สว่าน

  ง.ตะไบ

4.อุปกรณ์ในข้อใดใช้ตัดไม้เนื้อแข็ง

  ก.มีด

  ข.เลื่อยตัดเหล็ก

  ค.เลื่อยฉลุ

  ง.เลื่อยลันดา

5.ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

    ก.หยอกล้อกันขณะทำงาน

    ข.ใช้อุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

    ค.วางอุปกรณ์ที่ใช้แล้วไว้ที่พื้น

   ค.ไม่ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งาน