คีย์ลัด Excel

คีย์ลัดที่ควรทราบ
F1   Help  
F2   Edit  
F3  past name ใช้เรียกชื่อที่ตั้งขึ้นนำมาใส่ในสูตร  
F4   เปลี่ยนหรือใส่เครื่องหมาย $ ในตำแหน่งอ้างอิงบนสูตร  
F4   ทวนคำสั่งล่าสุดซ้ำ  
F5  Goto เพื่อไปยังตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการ  
F9   สั่งคำนวณ  
Ctrl+Alt+F9   สั่งคำนวณเพื่อแก้ไข Recalculation Bug  
Shift+F9  สั่งคำนวณเฉพาะ active sheet  
Ctrl+Click  เลือกเซลล์ที่ไม่ติดต่อกันให้เป็นกลุ่มเซลล์  
Ctrl+Enter  บันทึกซ้ำลงไปในกลุ่มเซลล์  
Alt+Enter  ขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์เดิม  
Ctrl+. (จุด ) ใช้กับพื้นที่เซลล์ที่เลือกไว้ เพื่อสำรวจขอบเขตพื้นที่  
Ctrl+Home  กลับไปยังเซลล์ซ้ายบนสุด  
Ctrl+End   ไปเซลล์ขวาล่างสุด  
Ctrl+;   ใส่วันเดือนปี  
Ctrl+:  ใส่เวลา  
Ctrl+c  Copy  
Ctrl+v   Paste (เทียบเท่ากับการกด Enter)  
Ctrl+x  Cut  
Ctrl+s  Save  
End, ลูกศร  ไปเซลล์สุดทางในทิศนั้น  
Shift+End, ลูกศร  เลือกตั้งแต่เซลล์ที่ใช้อยู่ ไปจนถึงเซลล์สุดทางในทิศนั้น ลูกศร เลือกส่วนต่างๆของกราฟ  
Alt+F11   สลับหน้า Window ระหว่าง Excel กับ VBE  

แหล่งอ้างอิง

http://www.krudung.com/


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :