จำนวนผู้ชม : 1308 คน


1.ดาวกลุ่มไดอยู่ในระบบสุริยะทุกดวง

  1.ดวงอาทิตย์ โลก ดาวอังคาร

  2.ดาวหาง ดาวลูกไก่ ดาวเสาร์

  3.ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ ดาวเหนือ

  4.ดาวยูเรนัล ดาวหมีเล็ก ดาวเนปจูน 

2.ศูนย์กลางของระบบสุริยะคือดาวดวงใด

   1.โลก

   2.ดวงอาทิตย์

   3.ดวงจันทร์

   4.ดาวพฤหัสบดี

3.ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์

    1.ดาวพุธ-ดาวพลูโต

    2.ดาวศุกร์-ดาวเนปจูน

    3.ดาวพุธ-ดาวเนปจูน

    4.ดาวศุกร์-ดาวยูเรนัส

4.จากข้อมูลในตาราง ดาวเคราะห์ดวงใดน่าจะเป็นดาวศุกร์

สมบัติของดาวเคราะห์ A B C D
มีวงแหวนล้อมรอบ  -  / - -
มองเห็ได้ด้วยตาเปล่า - / / /
มีแก๊ส COในบรรยากาศ - - - /
มีขนาดเล็กกว่าโลก / - / /

      1.ดาวเคราะห์ A

      2.ดาวเคราะห์ B

      3.ดาวเคราะห์ C

      4.ดาวเคราะห์ D

5.ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับโลกไม่ถูกต้อง

       1.เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเพียงดวงเดียวที่พบสิ่งมีชีวิต

       2.เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีบรรยากาศห่อหุ้มและมีแก๊สออกซิเจน

       3.เป็นดาวเคราะห์ที่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเพียง 1 ดวง

       4.เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดางรุ่งหรือดาวประกายพรึก

6.ข้อใดน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์สนใจอยากไปสำรวจดาวอังคารมากที่สุด

       1.พบร่องรอยการไหลของน้ำบนดางอังคาร

       2.อยู่ใกล้โลกมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่น

       3.มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับโลก

       4.ใช้เวลาหมุนรอบตัวเองใกล้เคียงกับโลก

7.เทหวัตถุใดมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์

      1.ดาวลูกไก่

      2.ดาวหาง

      3.ดาวตก

      4.อุกกาบาต

 

ดาวเคราะห์ ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง(km) อุณหภูมิบนพื้นผิว ในเวลากลางคืน(co)
ดวงที่1 4,879 -173
ดวงที่2 6,794 23
ดวงที่3 12,104 477
ดวงที่4 51,118 -200

จากข้อมูลในตาราง ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุด และขนาดใหญ่ที่สุด มีอุณหภูมิพื้นผิวเวลากลางคืนต่างกัน

กี่องศาเซลเซียส

    1. 25oc

    2. 27oc

    3. -143oc

    4. -373oc

9.เหตุผลที่นักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่สรุปว่า ดาวพลูโตไม่ใช่ดาวเคราะห์ของระบบสุริยะอีกต่อไป คือ เหตุผลข้อใดบ้าง(เลือก 2 คำตอบ)

    1.ดาวพลูโตมีขนาดเล็กเกินไป

    2.ดาวพลูโตอยู่ไกลดวงอาทิตย์มากเกินไป

    3.มีวัตถุคล้ายดาวพลูโคตโคจรรอบดวงอาทิตย์ในบริเวณใกล้เคียงกับดาวพลูโตอีกเป็นจำนวนมาก

    4.ดาวพลูโตมีรูปร่างลักษณะไม่เป็นทรงกลม

    5.ดาวพลูโตไม่โคจรรอบดวงอาทิตย์

    6.ระนาบวงโคจรของดาวพลูโตแตกต่างจากของดาวเคราะห์ดวงอื่น

10.ข้อใดกล่าวถูกต้อง

     1.โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

      2.ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์มีขนาดเล็กที่สุด

      3.ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด

      4.ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะสวยงามที่สุด