จำนวนผู้ชม : 1220 คน


 

 

Gerund คือ กริยาเติม ing และ Infinitive คือ กริยาที่ไม่กระจาย หรือเปลี่ยนรูป นอกจากเราจะใช้กริยารูป ___ing เมื่อกริยานั้นตามหลัง คำบุพบท หรือเมื่อแปลงกริยาให้เป็นคำนามเพื่อทำหน้าที่ประธานหรือกรรมของประโยคแล้ว ในบทนี้จะพูดถึงกลุ่มคำกริยาที่ต้องตามด้วย Gerund และ Infinitive ซึ่งมีมากมายหลายคำแต่ในที่นี้จะนำเสนอเฉพาะกริยาที่มักจะพบในข้อสอบ ECL
 

กลุ่มที่ 1 คำกริยาที่ต้องตามด้วย กริยาเติม ing

enjoy
ชอบ, สนุกสนาน
 
finish
เสร็จ, ทำเสร็จ
avoid 
หลีกเลี่ยง 
 
postpone
เลื่อนออกไป
mind
รังเกียจ 
 
look forward to
ตั้งหน้าตั้งตาคอย
be worth
มีคุณค่า
     

                                                    

ตัวอย่างประโยค
I enjoy listening to music.
ฉันชอบฟังเพลง
Have you finished doing your homework?
ทำการบ้านเสร็จหรือยัง
He tried to avoid answering my question.
เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ตอบคำถามฉัน
I have postponed writing a letter so many times. I really must do it today.
ฉันเลื่อนการเขียนจดหมายมาหลายครั้งแล้ว วันนี้ต้องเขียนเสียที
Would you mind closing the door?
รังเกียจที่จะปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
I look forward to getting your letter.
ฉันจะ (ตั้งหน้าตั้งตา) รอจดหมายคุณ
This book is worth reading.
หนังสือเล่มนี้มีค่าสมควรแก่การอ่าน
 

กลุ่มที่ 2 คำกริยาที่ต้องตามด้วย infinitive

want
ต้องการ
 
refuse
ปฏิเสธ
decide 
ตัดสินใจ
 
promise
สัญญา
hope 
หวัง 
 
seem
ดูเหมือน
ตัวอย่างประโยค
I want to go now.
ฉันต้องการไปเดี๋ยวนี้
He refused to help me.
เขาปฏิเสธที่จะช่วยฉัน
It was late so we decided to take a taxi home.
มันดึกแล้วเราจึงตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับบ้าน
I promised to be on time.
ฉันสัญญาว่าจะตรงเวลา
Everyone hopes to pass the test.
ทุกคนหวังว่าจะสอบผ่าน
They seem to have plenty of money.
พวกเขาดูเหมือนจะมีเงินเยอะ
 

กลุ่มที่ 3 กริยาที่ตามได้ทั้ง กริยาเติม ing และ infinitive

กริยาที่ตามได้ทั้ง กริยาเติม ing และ infinitive แต่มีความหมายแตกต่างกัน ที่ควรจำมี 3 ตัว คือ stop, remember, forget

stop + ing
มีความหมายว่า 
หยุดทำสิ่งนั้น
stop + to inf.
มีความหมายว่า 
หยุดเพื่อทำสิ่งนั้น

   

ตัวอย่างประโยค
When the teacher came, everyone stopped talking.
เมื่อครูมา ทุกคนหยุดคุย
What are you doing?
Can you stop to help me first?
ทำอะไรอยู่ หยุดเพื่อมาช่วยฉันก่อนได้ไหม
 
remember + ing
มีความหมายว่า 
จำถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
remember + to inf.
มีความหมายว่า 
จำได้ถึงสิ่งที่ต้องทำ
ตัวอย่างประโยค
I’m sure I locked the door.  I clearly remembered locking it.
ฉันแน่ใจว่าล็อกประตูแล้ว ฉันจำได้ชัดเจนว่าล็อกมันแล้ว
I remembered to lock the door when I left.
ตอนออกมาฉันจำได้ว่าจะต้องล็อกประตู
 
forget + ing
มีความหมายว่า 
ลืมถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้ว
forget + to inf.
มีความหมายว่า 
ลืมสิ่งที่ต้องทำ
ตัวอย่างประโยค
I’m sorry I forgot borrowing you some money.
ฉันขอโทษ ฉันลืมว่ายืมเงินเธอไป (เลยยังไม่ได้คืน)
Don’t forget to post the letter for me.
อย่าลืมส่งจดหมายให้ด้วย
 

มีกริยาอีก 1 ตัว ที่ขอรวมไว้ตรงนี้เนื่องจากมักเจอในข้อสอบ ECL คือ need

need + ing หรือ need to be + past participle (V.3)

ทั้ง 2 รูป มีความหมายเหมือนกันคือ ต้อง/จำเป็นต้องได้รับการ...........

ตัวอย่างประโยค
The roof needs fixing.
หรือ
The roof needs to be fixed.
ต้องซ่อมหลังคา

 

Video Infinitive and Gerund