จำนวนผู้ชม : 1464 คน


     การอ่านคำที่ใช้ " ฤ " ในภาษาไทยจะอ่านออกเสียงตัว" ฤ "ได้  3  แบบ ได้แก่ อ่านออกเสียงเป็น" ริ " อ่านออกเสียงเป็น" รึ " อ่านออกเสียงเป็น" เรอ "

1. อ่านออกเสียงเป็น" ริ "เมื่อตัว" ฤ "  เช่น   ฤทธิ์        อ่านว่า  ริด

                                                              ทฤษฎี      อ่านว่า  ทริด - สะ - ดี

2.  อ่านออกเสียงเป็น  รึ  เช่น    ฤดู           อ่านว่า    รึ - ดู

                                                 พฤกษา   อ่านว่า     พรึก - ษา

3.  อ่านออกเสียงเป็น  เรอ  เช่น  ฤกษ์       อ่านว่า  เริก              

   

     ฤา  อานว่า  รือ  ถ้าใช้โดด  ไม่ประสมกับพยัญชนะใดมีความหมายว่า  "หรือ"  "อะไร"  ถ้านำมาประสมกับคำอื่น  จะมีความที่ต่างกันออกไป  เช่น  า

              ฤาษี  อ่านว่า  รือ - สี             

              ฤาสาย   อ่านว่ารือ - สาย  หมายถึง  คำเรียกผู้เป็นใหญ่  เช่น  กษัตริย์

              ฤาทัย  อ่านว่า  รือ - ไท  หมายถึง  ใจ  ความรู้สึก    

 

      เมื่อใช้เป็นพยัญชนะต้นจะออกเสียงได้  2  อย่างคือ  เสียง ด  และเสียง ท  เช่น

                 ออกเสียง  ด  เช่น  บัณฑิต     อ่านว่า  บัน - ดิด

                 ออกเสียง  ท  เช่น  มัณโฑ      อ่านว่า  มัน - โท