จำนวนผู้ชม : 1298 คน


      คำพ้อง คือ คำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกัน แต่ความหมายต่างกัน  คำพ้อง แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้

                 คำพ้องรูป  คือ  คำที่เขียนรูปเดียวกัน แต่มีการสะกดและออกเสียงที่ต่างกัน ซึ่งทำให้บุคคลทั่วไปอ่านผิดอยู่เสมอๆ และความหมายก็ต่างกันด้วย    

เช่น  กรี    อ่านว่า  กรี  หมายถึง  กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง

                 อ่านว่า  กะ - รี  หมายถึง  ช้าง 

        เขมา   อ่านว่า  เข - มา  หมายถึง  สบายใจ

                   อ่านว่า  ขะ - เหมา  หมายถึง  เครื่งอยาสมุนไพร

                 คำพ้องเสียง  คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และมีความหมายต่างกันเช่น  กฎ  อ่านว่า  กด  หมายถึง  คำบังคับ

        กด  อ่านว่า  กด  หมายถึง  ใช้กำลังดันให้ลง

        ขัน  อ่านว่า  ขัน  หมายถึง  หัวเราะ , ภาชนะตักน้ำ

         ขรรค์  อ่านว่า  ขัน  หมายถึง  อาวุธคล้ายหอก