จำนวนผู้ชม : 1256 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.6

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้อง

 

๑. Microsoft PowerPoint ใช้ทำงานอะไร

ก.  ใช้พิมพ์งาน

ข.   ใช้บวกลบเลข

ค.   ใช้นำเสนอผลงาน

ง.   ใช้ทำงานด้านการแต่งรูป

 

๒. Microsoft PowerPoint ที่นักเรียนใช้คือเวอร์ชั่นอะไร

     ก.  Microsoft PowerPoint  97

     ข.  Microsoft PowerPoint  2003

     ค. Microsoft PowerPoint   2007

     ง.  Microsoft PowerPoint  2010

 

๓.  ข้อใดคือวิธีการใส่เสียงใน PowerPoint

ก.  ไฟล์ > เสียง

ข.  แทรก > เสียง

ค.  แทรก > เสียงและวีดีโอ

ง.  ออกแบบ > เพิ่มเสียง

 

๔.  ข้อใดคือวิธีการตั้งค่าแนวตั้งและแนวนอนใน

     PowerPoint

     ก.  ออกแบบ  >  การวางแนวภาพนิ่ง

     ข.  หน้าแรก  >  จัดเรียง  >  แนวตั้งหรือแนวนอน

     ค. หน้าแรก  >  คุณสมบัติ  >  การวางแนวภาพนิ่ง

     ง.  ออกแบบ  >  คุณสมบัติ  >  การวางแนวภาพนิ่ง

๕ .  เมื่อต้องการทดสอบนำเสนอให้ไปที่เมนูใด

     ก.  ออกแบบ>นำเสนอตั้งแต่ต้น

     ข.  หน้าแรก>นำเสนอตั้งแต่ต้น

     ค.  การนำเสนอภาพนิ่ง>ตั้งแต่ต้น

     ง.  ไม่มีข้อใดถูก

 

๖.   PowerPoint สามารถสร้างงานนำเสนอชนิดใดได้บ้าง

     ก.  สร้างการ์ตูนจากรูปร่าง

     ข.  สร้างไฟล์นำเสนอโรงเรียน

     ค.  สร้างสื่อการสอน เช่น นิทาน เป็นต้น

     ง.   ถูกทุกข้อ

 

๗.  หากต้องการแทรกแผนภูมิให้ไปที่เมนูใด

     ก.  แทรก  >  แผนภูมิ

     ข.  ออกแบบ  >  แผนภูมิ

     ค.  แทรก  >  สำเร็จรูป  >  แผนภูมิ

     ง.  ออกแบบ  >  วัตถุสำเร็จรูป  >  แผนภูมิ

 

๘. หากต้องการแทรก วีดีโอ ให้ไปที่เมนูใด

    ก.  แทรก  >  วีดีโอ

    ข.  ออกแบบ  >  วีดีโอ

    ค.  แทรก  >  ภาพเคลื่อนไหว

    ง.   แทรก  >  เสียงและวีดีโอ

๙.  หากต้องการสร้างตัวการ์ตูนควรใช้เมนูใดสร้าง

     ก.  ภาพตัดปะ

     ข.  ภาพการ์ตูน

     ค.  ภาพสำเร็จรูป

     ง.  รูปร่างอัตโนมัติ

 

๑๐.  การจัดรูปแบบพื้นหลังทำได้โดยวิธีใด

ก.  แทรก => ลักษณะพื้นหลัง  =>จัดรูปแบบพื้นหลัง

ข.   แก้ไข => ลักษณะพื้นหลัง  =>จัดรูปแบบพื้นหลัง

ค.   มุมมอง =>ลักษณะพื้นหลัง  =>จัดรูปแบบพื้นหลัง

ง.    ออกแบบ =>ลักษณะพื้นหลัง  =>จัดรูปแบบพื้นหลัง

 

๑๑.  คำสั่งการนำเสนอภาพนิ่งสามารถใช้ปุ่มใดต่อไปนี้

 

ก.    F5

 

ข.    F6

 

ค.    F7

 

ง.    F8

๑๒.  ถ้าเราต้องการใส่วันที่และเวลาต้องใช้คำสั่งใด

     ก.  แทรก   =>  วันที่และเวลา

     ข.  มุมมอง =>  วันที่และเวลา

     ค. หน้าแรก =>  วันที่และเวลา

     ง.  ออกแบบ => วันที่และเวลา

 

๑๓. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.  แถบเครื่องมือไม่ควรเปิด และปิดบ่อย ๆ

ข.  ทุกแถบเครื่องมือสามารถที่จะเลือกปิด หรือเปิดได้

ค.  แถบเครื่องมือสามารถเปิดพร้อม ๆ กันหลายแถบเครื่องมือได้

ง.  การปิดแถบเครื่องมือต้องกระทำก่อนปิดโปรแกรม  PowerPoint

๑๔.  ข้อใดเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ก.  PowerPoint สามารถนำไปสร้างเกมได้

ข.  PowerPoint ไม่สามารถสร้างการนำเสนองานได้

ค.  PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอที่ใช้งานยากที่สุด

ง.  PowerPoint เป็นโปรแกรมนำเสนอที่ใช้งานง่ายและดีที่สุด

 

๑๕. ความยาวของการตั้งชื่อ ไฟล์สูงสุดต้องไม่เกินกี่ตัวอักษร

     ก.  8

     ข.  16

     ค.  156

     ง.  256

 

๑๖. ขั้นตอนใดควรกระทำเป็นอันดับแรกในการสร้างไฟล์งาน PowerPoint 2007

     ก.  การวางโครงร่าง

     ข.  การปรับแต่งสไลด์

     ค.  ลงรายละเอียดเนื้อหา

     ง.  เตรียมเอกสารประกอบคำบรรยาย

 

๑๗.  พื้นที่การทำงานของ Microsoft PowerPoint   เรียกว่าอะไร

     ก.  สไลด์

     ข.  หน้าจอ

     ค.  เดสก์ท็อป

     ง.  การนำเสนองาน

 

๑๘. หากไม่มีไอคอน Microsoft Office PowerPoint 2007  อยู่บนหน้าจอนักเรียนจะมีวิธีเรียนใช้โปรแกรมอย่างไร

ก.  Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office Word 2007

ข.  Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office Excel 2007

ค.  Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office Access 2007

ง.  Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office PowerPoint 2007

 

๑๙. แถบ Menu ต่างจากแถบ Toolbar อย่างไร

ก.  เป็นแถบที่รวมคำสั่งไว้ทั้งหมด

ข.  ปุ่มเลือกชนิดของเอกสารที่จะสร้างใหม่

ค.  เป็นแถบที่สามารถเปิด และปิดได้ตามต้องการ

ง.  เป็นแถบที่แสดงคำสั่งที่ใช้บ่อยแทนด้วยปุ่มภาพ

 

๒๐.นามสกุล  Microsoft Office PowerPoint คืออะไร

     ก. *.jpeg

     ข. *.pttx

     ค. *.ptp

     ง.  *.html