เรื่อง  การพิมพ์ข้อความในโปรแกรม  Microsoft Word 2010

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Word 2010
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม Microsoft Word 2010