เรื่อง  การสร้างแผนภูมิกราฟ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 

ให้นักเรียนลองศึกษา  สื่อประกอบการสอน  พร้อมทั้งให้ทดลองทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้วยนะครับ


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :