แบบฝึกหัดก่อนเรียน : คำทักทายภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
แบบฝึกหัดหลังเรียน :