จำนวนผู้ชม : 1243 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.5

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้อง

๑. ข้อใดคือ โปรแกรม Photo Scape

     ก.
     ข.
     ค.
     ง. 


๒.  เครื่องมือ      ในรูปมีหน้าที่อะไร
     ก. พิมพ์

     ข. สร้างภาพเคลื่อนไหว

     ค. จัดกลุ่มภาพ

     ง. แก้ไขภาพ

 

๓.  นามสกุลของภาพ คือข้อใด
     ก. DOC              ข. XLS

     ค. PPT               ง. JPG

 

๔.  โปรแกรม Photo Scape เป็นโปรแกรมประเภทใด

      ก. พิมพ์เอกสาร

      ข. โปรแกรมแต่งภาพ

      ค. โปรแกรมตัดต่อ VDO

      ง. โปรแกรมท่อง Internet

 

๕. ถ้าภาพถ่ายมืด เราควรแก้ไขด้วยวิธีใด

   ก. เพิ่มแสงวัตถุ

   ข. เพิ่มแสงฉากหลัง

   ค. เพิ่มความเข้ม

   ง. ปรับความคมชัด

 

๖.   จากรูป เราสร้างจากคำสั่งใด

ก.  ทำภาพวาด

ข.  ทำภาพกล่อง

ค.  ทำภาพเคลื่อนไหว

ง.  ทำภาพซีเปีย

 

 

๗.  ถ้าเราต้องการทำให้ภาพถ่าย เป็นลายเส้น

     ควรใช้คำสั่งใด

    ก. ภาพร่าง

    ข. ทำเป็นภาพวาด

    ค. นอยด์

    ง. ปรับความเข้ม

 

๘. ต้องการนำภาพหลายภาพ มาใส่ในหน้าเดียว

    ควรใช้คำสั่งใด

    ก. ทำภาพเคลื่อนไหว

    ข. การจัดหน้า

    ค. แก้ไขภาพเป็นกลุ่ม

    ง. ฟิลเตอร์

 

๙. เครื่องมือ    คือเครื่องมืออะไร

ก.  แสดงภาพ

ข.  แก้ไขภาพ

ค.  พิมพ์ภาพ

ง.   จัดหน้า

 

๑๐.        คือเครื่องมือใด

 

ก.  รวมภาพ

ข.  แก้ไขภาพ

ค.  พิมพ์ภาพ

ง.  จัดหน้า

 

๑๑. นำภาพหลายภาพต่อกันทางแนวนอน ใช้เครื่องมือใด

ก.   รวมภาพ

ข.   แก้ไขภาพ

ค.   พิมพ์ภาพ

ง.   จัดหน้า

 

๑๒.  นำภาพหลายภาพต่อกันทางแนวตั้ง ใช้เครื่องมือใด

ก. รวมภาพ

ข. แก้ไขภาพ

ค. พิมพ์ภาพ

ง.  จัดหน้า

 

๑๓.  เราจะทำปฏิทิน เราควรใช้เครื่องมือใด

    ก.  แก้ไขภาพ

    ข.  การพิมพ์หน้ากระดาษ

    ค.  การพิมพ์ภาพ

    ง.  การรวมภาพ

 

๑๔. หากจะสร้างหน้ากระดาษที่มีเส้น ควรใช้เครื่องมือใด

    ก.  แก้ไขภาพ

    ข.  การพิมพ์หน้ากระดาษ

    ค.  การพิมพ์ภาพ

    ง.  การรวมภาพ

 

๑๕.  นามสกุลภาพเคลื่อนไหว คือนามสกุลอะไร

    ก.  JPG

    ข.  GIF

    ค.  DOC

    ง.  XLS

 

๑๖.  File ดั้งเดิมของภาพถ่าย คือ File อะไร

   ก.  JPEG File

   ข.  RAW File

   ค.  GIF File

   ง.   IMMAGE File

 

๑๗. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนใช้เรียน เป็นชนิดใด

   ก.   คอมพิวเตอร์บุคคล

   ข.   คอมพิวเตอร์วางตัก

   ค.   คอมพิวเตอร์ทั่วไป

   ง.   มินิ คอมพิวเตอร์

 

๑๘. จอภาพ เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนใด

   ก.   แสดงผล

   ข.   รับข้อมูล

   ค.   ประมวลผล

   ง.   ถูกทุกข้อ

 

๑๙. นักเรียน ถือว่าเป็นส่วนใดของ คอมพิวเตอร์

   ก.   ผู้พัฒนาระบบ

   ข.   ผู้ใช้งาน

   ค.   ผู้แก้ไข ซ่อมบำรุง

   ง.   ผู้ผลิต

 

๒๐.  การกด CTRL + P คืออะไร

     ก.  การสั่งพิมพ์

     ข.  การเซฟงาน

     ค.  เปลี่ยนชื่อไฟล์

     ง.  การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร