จำนวนผู้ชม : 1270 คน


มาตราตัวสะกด

 

 

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย


แม่ ก กา 
แม่ เกย 
แม่ กด
แม่ กง 
แม่ เกอว 
แม่ กน
แม่ กม 
แม่ กก 
แม่ กบ

แม่ ก กา
    คำในแม่ ก กา เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด ท้ายคำ หรือ ท้ายพยางค์ อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา เช่น โต๊ะ อายุ ปูนา น้า อา ราคา โมโห มาหา


แม่ กง
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง คือ อ่านอย่างเสียง ง
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กง เช่น กอง มุง ทอง แฝง แรง ลง บาง ของ


แม่ กม
ิิิ    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม คือ อ่านออกเสียง ม
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กม เช่น แถม ลาม จาม ลม ดม ตอม สาม ตาม ยาม สวม 

แม่ เกย
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย คือ อ่านออกเสียง ย             
ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย เช่น เลย สวย โดย เขย ตาย หาย รวย โกย ถ้วย 

แม่ เกอว
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกอว คือ อ่านออกเสียง ว
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกอว เช่น สาว หิว ดาว ขาว คิ้ว กาว นิ้ว

แม่กก
   พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก คือ อ่านออกเสียง ก
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กก เช่น นก แบก แจก บก ลุก หก ปัก รัก แขก ดอก ยาก มาก
 
แม่ กด
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กด คือ อ่านออกเสียง ด
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กด เช่น รด จด ขาด บาด สวด นวด พลาด ทอด จอด

    
แม่ กน
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กน คือ อ่านออกเสียง น
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กน เช่น ฝน นอน บาน นาน ทน ร้อน ยาน โดน โกน 

    
แม่ กบ
    พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กบ คือ อ่านออกเสียง บ
    ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ กบ เช่น ลบ กบ กราบ ดาบ อบ ตบ คราบ ราบ พบ จบ