enlightenedสถิติเบื้องต้นenlightened

 

 

smiley VDOการ์ตูนน่ารู้เกี่ยวกับตารางแจกแจงความถี่     cheeky

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องสถิติเบื้องต้น(1)
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องสถิติเบื้องต้น(1)