จำนวนผู้ชม : 1220 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.4

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้อง

๑. ข้อใดคือคุณสมบัติที่สำคัญของโปรแกรม  Microsoft    Excel

     ก.  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์งาน

ข.  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบรูปภาพต่างๆ

ค.  เป็นโปรแกรมที่จัดการข้อมูลในตารางได้เป็นอย่างดี

ง.   เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการตกแต่งภาพและตัวอักษรได้ดี

 

๒. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญของ

     โปรแกรม Microsoft Excel ได้ถูกต้องที่สุด

ก.  Excel ไม่สามารถคำนวณสูตรข้ามเซลล์ได้

ข.  Excel สามารถที่จะเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการจากตารางมาวิเคราะห์ได้

ค. Excel ไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในเซลล์ได้หลังจากที่เปลี่ยนเซลล์ใหม่แล้ว

ง.  Excel สามารถตกแต่งตารางได้แต่ไม่สามารถคำนวณข้อมูลจากตารางที่ไม่เหมือนกันได้

๓.  น้ำฟ้ากดปุ่ม Ctrl พร้อมกับปุ่มอักษร N เป็นการให้โปรแกรมทำงานใด

ก.  เปิดสมุดงานใหม่

ข.  เปิดสมุดงานเดิม

ค.  บันทึกสมุดงาน

ง.  บันทึกสมุดงานเป็นชื่อใหม่

 

๔. สูตร SUM คืออะไร

     ก.  ใช้หาค่าเฉลี่ย

     ข.  ใช้นับจำนวนข้อมูล

     ค. ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด

     ง.  ใช้ในการหาผลรวมของข้อมูล

๕ .  สูตร AVERAGE คืออะไร

     ก.  ใช้หาค่าเฉลี่ย

     ข.  ใช้นับจำนวนข้อมูล

     ค.  ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด

     ง.  ใช้ในการหาผลรวมของข้อมูล

 

๖. สูตร MIN คืออะไร

     ก.  ใช้นับจำนวนข้อมูล

     ข.  ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด

     ค. ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด

     ง.   ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด

๗.   สูตร MAX คืออะไร

     ก.  ใช้นับจำนวนข้อมูล

     ข.  ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่กำหนด

     ค.  ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด

     ง.   ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด

 

๘. หากต้องการแทรกแผนภูมิให้ไปที่เมนูใด

     ก.  แทรก>แผนภูมิ

     ข.  ออกแบบ>แผนภูมิ

     ค. แทรก>สำเร็จรูป>แผนภูมิ

     ง.  ออกแบบ>วัตถุสำเร็วรูป>แผนภูมิ

 

๙.  หากใส่ =40+20 ลงไปในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในโปรแกรม

     Excel ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไร ?

ก.  0

ข.   60

ค.   =60

ง.   ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

๑๐.  กรณีที่ปลายฟ้ายังไม่ได้บันทึกแฟ้มข้อมูล ปลายฟ้าลบข้อมูลไปแล้ว จะนำกลับคืนมาได้หรือไม่

ก.    ได้ โดยใช้คำสั่ง Redo

ข.   ได้ โดยใช้คำสั่ง Undo

ค.    บางครั้งได้บางครั้งไม่ได้

ง.    ไม่ได้ เพราะลบเรียบร้อยแล้ว

 

๑๑.  ปุ่ม Ctrl +<home>เป็นการสั่งให้

       โปรแกรม Microsoft Excel ทำงานอะไร

ก.    กลับที่ Worksheet ที่ 1

ข.    เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 1

ค.    เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวนั้น

ง.   เลื่อนเซลล์ไปที่คอลัมน์ A ในแถวที่ 65536

๑๒.  หากต้องการยกเลิกการป้อนข้อมูลในเซลล์ให้กดปุ่มใดที่คีย์บอร์ด

     ก.  ปุ่ม Esc

     ข.  ปุ่ม End

     ค.  ปุ่ม Home

     ง.  ปุ่ม Enter

 

๑๓. เมื่อกดปุ่ม CTRL + Z จะเกิดอะไรขึ้น

     ก.  บันทึกงาน

     ข.  ปิดโปรแกรม Excel

     ค.  ยกเลิกการกระทำล่าสุด

     ง.  ไม่เกิดอะไรขึ้น

 

๑๔.  การกด CTRL + P คืออะไร

     ก.  การสั่งพิมพ์

     ข.  การเซฟงาน

     ค.  เปลี่ยนชื่อไฟล์

     ง.  การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

๑๕. การกด F2 คืออะไร

     ก.  แทรกรูปภาพ

     ข.  เปลี่ยนชื่อไฟล์

     ค.  แก้ไขเซลล์ที่ใช้งานอยู่

     ง.  แก้ไขชื่อ Work sheet

 

๑๖. การกด  F11  คืออะไร

ก.  แทรกรูปภาพ

ข.  แทรกรูปร่าง

ค.  แทรกแผนภูมิ

ง.  แทรกภาพตัดปะ

 

๑๗.  การกด CTRL + O คืออะไร

ก.  เปิดงาน

ข.  บันทึกงาน

ค.  แทรกรูปภาพ

ง.  แทรกแผนภูมิ

 

๑๘. ข้อใดคือประโยชน์ของ  Excel 2007

ก.  ใช้ทำบัญชี

ข.  ใช้ทำรายรับ-รายจ่าย

ค.  ใช้กรอกคะแนนนักเรียน

ง.  ถูกทุกข้อ

 

 

 

๑๙. หากไม่มีไอคอน Microsoft Office Excel 2007อยู่บนหน้าจอจะมีวิธีเรียนใช้โปรแกรมอย่างไร

ก.  Start -> All Programs -> Microsoft Office -> Microsoft Office Word 2007

ข. Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office Excel 2007

ค. Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office Access 2007

ง. Start -> All Programs -> Microsoft Office ->Microsoft Office PowerPoint 2007

 

๒๐.  สูตร  BAHTTEXT  คืออะไร

     ก.  ใช้นับจำนวนข้อมูล

     ข.  ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด

     ค.  ใช้ค้นหาข้อมูลที่มีค่ามากที่สุด

     ง.   ใช้เปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวหนังสือ

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์งาน