การสร้างเกมด้วยคำสั่ง if

โปรแกรม Microsoft Excel

 

1. สร้างเกมตัวเลขด้วยโปรแกรม MS Excel  

 

2. สร้างเกมข้อความด้วยโปรแกรม MS Excel

 

แหล่งอ้างอิง    http://www.vdolearning.com


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :