ผู้รวบรวมข้อมูล.... ครูวโรบล  ไชยวงศ์ -__- 

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน CONCATENATE จะรวมสตริงข้อความสูงสุด 255 สตริงเป็นสตริงข้อความเดียว

รายการที่รวมกันได้สามารถเป็นข้อความ ตัวเลข

การอ้างอิงเซลล์หรือรายการเหล่านี้ผสมกัน

ตัวอย่างเช่น ถ้าแผ่นงานของคุณมีชื่อของบุคคลในเซลล์ A1 และนามสกุลในเซลล์ B1

คุณสามารถรวมทั้งสองค่าในอีกเซลล์หนึ่งได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้

คุณต้องระบุช่องว่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ที่คุณต้องการให้ปรากฏในผลลัพธ์

เป็นอาร์กิวเมนต์ที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ " "

concatenate

ไวยากรณ์

CONCATENATE(text1, [text2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CONCATENATE มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

·         Text1    (ต้องระบุ) รายการข้อความแรกที่จะถูกรวม

·         Text2, ...    (ระบุหรือไม่ก็ได้) รายการข้อความเพิ่มเติมซึ่งมีได้สูงสุด 255 รายการ รายการจะต้องถูกคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค

·          

หมายเหตุ   นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เครื่องหมายและ (&)

 เป็นตัวดำเนินการการคำนวณ แทนการใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE

เพื่อรวมรายการข้อความได้

ตัวอย่างเช่น=A1 & B1 จะส่งกลับค่าเดียวกันกับ=CONCATENATE(A1, B1)

 

ตัวอย่าง

สมุดงานต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของฟังก์ชันนี้ ตรวจสอบ เปลี่ยนสูตรที่มีอยู่ หรือพิมพ์สูตรของคุณเองเพื่อศึกษาวิธีที่ฟังก์ชันทำงาน

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของแผ่นงาน Excel ใหม่

 เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter

ถ้าจำเป็น คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

   

brook trout

Andreas

Hauser

species

Fourth

Pine

32

   

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CONCATENATE("Stream population for ",A2," ",A3," is ",A4,"/mile")

สร้างประโยคด้วยการเรียงต่อข้อมูลในคอลัมน์ A กับข้อความอื่น

Stream population for brook trout species is 32/mile

=CONCATENATE(B2, " ", C2)

รวมสตริงในเซลล์ B2 อักขระช่องว่าง และค่าในเซลล์ C2

Andreas Hauser

=CONCATENATE(C2, ", ", B2)

รวมสตริงในเซลล์ C2 สตริงประกอบด้วยเครื่องหมายจุลภาคและอักขระช่องว่าง และค่าในเซลล์ B2

Hauser, Andreas

=CONCATENATE(B3, " & ", C3)

รวมสตริงในเซลล์ B3 สตริงประกอบด้วยช่องว่าง เครื่องหมายและ (&) ช่องว่างอีกหนึ่งช่อง และค่าในเซลล์ C3

Fourth & Pine

=B3 & " & " & C3

เรียงต่อรายการเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่ใช้ตัวดำเนินการการคำนวณเครื่องหมายและ (&) แทนฟังก์ชันCONCATENATE

Fourth & Pine

เมื่อต้องการใช้งานข้อมูลตัวอย่างใน Excel แบบเชิงลึก

ให้ดาวน์โหลดสมุดงานที่ฝังตัวลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วเปิดสมุดงานใน Excel

 

 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

https://support.office.com

http://www.krudung.com/index.php


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :