จำนวนผู้ชม : 1228 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.3

 

๑ . โปรแกรม Microsoft word จัดเป็นโปรแกรมประเภทใด

     ก.  วาดภาพ

     ข.  คำนวณ (Spreadsheet)

     ค.  พิมพ์เอกสาร(Word Processing)

     ง.  จัดรูปแบบเอกสาร

๒. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร

    ก. เอาข้อมูลมาแก้ไข

    ข. เปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล

    ค. เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์

    ง. เรียกเอกสารใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานขึ้นมา

 

๓.  หากเราลบข้อความหรือข้อมูลแล้ว เราสามารถ

     เรียกกลับข้อมูลมาได้ด้วยคำสั่งใด

    ก. ตัด (Cut)          ข. ล้าง (Delete)

    ค. แก้ไข (Edit)       ง. เลิกทำ (Edit Clear)

 

๔. แบบอักษรในข้อใดที่เป็นภาษาไทย

   ก.  Arail              ข. century

   ค.  Bell  MT         ง. AngsanaUCP

 

๕.  อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่หลักในการประมวลผล

   ก.  แรม                  ข.  ซีพียู

   ค.  เมนบอร์ด            ง.  การ์ดจอ

 

๖.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้ปรับขนาดของกระดาษ

   ก.                           ข.

 

 

   ค.                           ง. 

๗.   ไฟล์งาน Microsoft Word 2007 ที่บันทึก

      จะมีนามสกุลใด

     ก.  .doc                 ข.  .pptx

     ค.  .Xls                  ง.  .docx

 

๘. ปุ่มหลักที่ใช้ควบคุมหรือจัดการเมนูหลัก

     ชื่อว่าอะไร

     ก.  ปุ่ม Save            ข.  ปุ่ม Insert

     ค.  ปุ่ม Tools           ง.  ปุ่ม Office

 

๙. คำสั่ง Paste คืออะไร

     ก.  วาง                    ข.  คัดลอก

     ค.  สร้างงาน              ง.  บันทึกงาน

 

๑๐. คำหรือข้อความที่มีการขีดเส้นใต้สีแดงหยัก ๆ 

     หมายถึงการตรวจสอบใด

     ก.  เป็นคำผิด

     ข.  ช่องไฟผิด

     ค.  เน้นข้อความ

     ง.  ไม่มีความหมาย

 

๑๑. ข้อใดที่เป็นประโยชน์ในการใช้โปรแกรม

       Microsoft Word

ก. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวดเร็ว

สวยงาม แก้ไขง่าย

ข. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวดเร็ว

คำนวณถูกต้อง

ค.  จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวดเร็ว

นำเสนอสวยงาม

ง.  จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบรวดเร็ว

ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว

 

๑๒. ถ้าต้องการตกแต่งพื้นหลังหน้าเอกสาร หรือ

    ใส่เส้นขอบให้เอกสาร  นักเรียนต้องเลือกคำสั่งใด

     ก.  แทรก             ข.  หน้าแรก

     ค.  การอ้างอิง        ง.   เค้าโครงหน้ากระดาษ

 

๑๓.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แทรกกล่องข้อความ

   ก.                       ข.

   ค.                        ง. 

 

๑๔. ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แทรกอักษรศิลป์

   ก.                     ข. 

   ค.                     ง.   

 

๑๕.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แทรกสมการ

   ก.                     ข.  

   ค.                     ง.  

 

๑๖.ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แทรกสัญลักษณ์

   ก.                     ข.  

   ค.                     ง.  

 

๑๗.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แทรกตาราง

   ก.                     ข.  

   ค.                      ง.  

 

๑๘.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้แบ่งคอลัมน์ของกระดาษ

   ก.                   ข.  

 


   ค.                  ง.  

 

๑๙.ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้ในการจัดการวางแนวของกระดาษ

   ก.                   ข. 

 

 

   ค.                  ง. 

 

๒๐.  ปุ่มคำสั่งใดที่ใช้จัดระยะขอบกระดาษ

   ก.                   ข.  

 

 

   ค.                  ง.