จำนวนผู้ชม : 1279 คน


ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทางห่างจากกรุงเทพตามแนวเส้นทางหลวงแผ่นดินสายเหนือประมาณ 720 กิโลเมตร  ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1,027  ฟุต  (310  เมตร)  ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 – 21  องศาเหนือ  และเส้นแวงที่ 98 – 99 องศาตะวันออก  โดยมีส่วนกว้างที่สุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก  กว้างประมาณ 138  กิโลเมตร  และส่วนที่ยาวที่สุด คือ  จากทิศเหนือถึงทิศใต้  ยาวประมาณ  320  กิโลเมตร  (ยาวมากที่สุดของประเทศ)  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดประเทศเมียนมาร์ (สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่ง สหภาพพม่า)ซึ่งมีพรมแดนยาวประมาณ  227  กิโลเมตร
ทิศใต้                ติดจังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก     ติดจังหวัดเชียงราย  จังหวัดลำปาง  และจังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก       ติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาพภูมิประเทศ

จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ  20,107,057  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  12,566,911  ไร่   ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับ 1  ของภาคเหนือ  และเป็นอันดับ 2  ของประเทศ (ลำดับที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา)

จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นแหล่งน้ำต้นน้ำลำธารหลายสาย  เช่น  แม่น้ำปิง  ลำน้ำแม่แจ่ม  ลำน้ำแม่แตง  ลำน้ำฝาง  ลำน้ำแม่กลาง  ลำน้ำแม่งัด  และลำน้ำแม่ขาน  
เทือกเขาที่สำคัญ   เทือกเขาแดนลาว  ซึ่งอยู่ด้านเหนือของจังหวัดเชียงใหม่  กั้นพรมแดน ไทย – พม่า  ติดต่อกับเทือกเขาถนนธงชัย  มียอดเขาที่สำคัญ  ได้แก่  ดอยผ้าห่มปก  อยู่ในอำเภอฝาง  สูง  2,285  เมตร  ดอยอ่างขาง  อยู่ในอำเภอฝาง สูง  1,931  เมตร  ดอยหลวงอยู่ในอำเภอเชียงดาว สูง  2,170   เมตร  เทือกเขาถนนธงชัย  อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำปิง  มียอดเขาที่สำคัญ   ได้แก่    ดอยอินทนนท์  อยู่ในอำเภอจอมทอง สูง  2,656  เมตร  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย  ดอยปุยอยู่ในอำเภอเมือง สูง  1,685  เมตร  ดอยสุเทพอยู่ในอำเภอเมือง สูง  1,601  เมตร  เทือกเขาผีปันน้ำอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิง  มียอดเขาที่สำคัญคือ  ดอยขุนตาล สูง  1,374  เมตร  ดอยช้าง สูง  1,462  เมตร  อยู่ในอำเภอพร้าว  อำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันกำแพง

สภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน              เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 19.10 – 39.40  องศาเซลเซียส
ฤดูฝน               เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22.60 – 31.50  องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว            เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10.00 – 31.70  องศาเซลเซียส