จำนวนผู้ชม : 1244 คน


 

แหล่งพลังงานในโลก1.พลังงานความร้อนและแสงจากดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญให้พลังงานโดยตรงเป็นพลังงาน ความร้อนและพลังงานแสงช่วยให้เกิดความอบอุ่นและมองเห็นสิ่งต่างๆ พลังงานแสงสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าได้พลังงานสุริยะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เช่นกัน โดยการใช้แผงสุริยะซึ่งประกอบด้วยเซลล์สุริยะจำนวนมากมายรวมอยู่ด้วยกัน เซลล์สุริยะเหล่านี้เปลี่ยน พลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

2.พลังงานจากลม
ความร้อนจากดวงอาทิตย์เป็นสาเหตุทำให้ลมพัดไปยังบริเวณต่างๆทั่วโลก แต่ไม่ได้พัดอย่างคงที่สม่ำเสมอ บางครั้งก็พัดรุนแรง บางครั้งก็พัดแผ่วเบา มนุษย์ใช้สีลมหรือกังหันลมมาเป็นเวลานานแล้วในการปั๊มน้ำและบดข้าวโพด การใช้กังหันลม เป็นการเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานกลกังหันลมสมัยใหม่จะมีใบพัด ต่อเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่ง เป็นคเรื่องจักรที่เปลี่ยนแปลง พลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ดังนั้นกังหันลม จึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน

3.พลังงานจากฝน
ฝนซึ่งตกบริเวณภูเขาสามารถรวมรวบและเก็บกักไว้ได้ในเขื่อนที่มนุษย์สรางขึ้น ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้นี้มีพลังงานสะสมอยู่มาก ภายในเขื่อนเมื่อปล่อยน้ำให้ไปขับกังหันซึ่งเป็นการขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าให้ทำงาน ในกรณีเช่นนี้อันดับแรกพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกลต่อจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือว่าได้มาจากพลังน้ำนั่นเอง

4.พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
ฟอสซิล หมายถึง ซากพืชหรือซากสัตว์ที่พบอยู่ในหิน ซากเหล่านี้มีอายุนับพัน ๆปี หรือหลายล้านปี ถ่านหิน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ต่างก็มาจากฟอสซิลทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเรียกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิล เชื้อเพลิงฟอสซิลถูกดึงขึ้นมาจากใต้พื้น ดิน ลึกและจากใต้ท้องทะเลลึกการเผาไหม้เชื้อเพลิง ฟอสซิลจะให้พลัง งานความ ร้อนออกมา ซึ่งก็คือขบวนการเปลี่ยนรูปจาก พลังงานเคมีไปเป็น พลังงานความร้อน ดังนั้นในฤดูหนาวผู้คนจึงใช้ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ในการให้พลังงานความร้อนในบ้านเรือน ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ามีการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ต้มน้ำจน เกิดไอน้ำซึ่ง สามารถขับดันกังกันที่ใช้ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้ปฏิบัติงานผลิตกระแสไฟฟ้า นั่นคือพลังงานกลของกังหันถูกเปลี่ยน ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ภาพแสดงการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเป็นพลังงาน ไฟฟ้า

5.พลังงานนิวเคลียร์
ให้พลังงานมากมายมหาศาล แต่สามารถควบคุมได้ในเตาปฏิกิริยานิวเคลียร์ ภายในเยาปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิกิริยา ฟิชชั่นของยูเรเนียมเกิดขึ้นในอัตราสม่ำเสมอไม่ระเบิด แต่จะปล่อยพลังงานความร้อนขับดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

6.พลังงานความร้อนใต้พิภพ
ลึกลงไปใต้พื้นโลกมีความร้อนมาก พลังงานความร้อนภายในพื้นโลกนี้อาจระบายอย่างรุนแรง ในรูปของ ภูเขาไฟระเบิด หรือไม่รุนแรงในรูปของน้ำพุร้อน พลังงานความร้อนที่อยู่ภายในพื้นโลกนี้เรียกว่า ความร้อนใต้พิภพ นักวิทยาศาสตร์ พยายาม ใช้พลังงานความร้อน ใต้พิภพโดยบังคับให้ไอน้ำ เข้าไปในท่อ ซึ่งนำไปสู่กังหันที่ใช้ขับดันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในเขตภูเขาไฟบางแห่งมีการ ขุดเจาะพลังงานไอน้ำใต้ดิน เช่นเดียวกับการขุดเจาะน้ำมันโดยแหล่งที่จะสามารถขุดเจาะได้จะต้องอยู่ใกล้พื้นผิวโลก

7.พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง
การเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั้นมีสาเหตุมาจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ที่มีต่อน้ำใน มหาสมุทรการ ขึ้นลงของระดับน้ำทะเลหมายถึงการเปลี่ยนพลังงานศักย์ของน้ำ ความสูงของน้ำขึ้นน้ำลงขึ้นอยู่กับแนวชายฝั่งและสถานที่โลก นักวิทยาศาสตร์พยายาม ใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงในสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำขึ้นน้ำลงอย่างมาก ในประเทศฝรั่งเศสจะมีเขื่อน แรนซ์เพื่อใช้พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อกระแสน้ำยกระดับสูงขึ้น น้ำจะไหลเข้าไปเต็มอ่างด้านซ้าย น้ำไหลเข้าสามารถหมุนกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่ออ่างมีน้ำเต็มประตูจะถูกปิดเมื่อ ระดับน้ำลดต่ำลงประตูจะถูกเปิดให้น้ำไหลออกจากอ่าง ซึ่งสามารถหมุน กังหันให้ผลิต กระแส ไฟฟ้า ได้อีก เช่นกัน

เราสามารถจำแนกประเภทของพลังงานตามแหล่งกำเนิดของพลังงานออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.พลังงานต้นกำเนิด พลังงานประเภทนี้มาจากพลังงานธรรมชาติ ได้แก่ แสงแดด ลม น้ำ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น

2.พลังงานแปรรูป พลังงานประเภทนี้มาจากการนำพลังงานต้นกำเนิดมาแปรรูปเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะ ต่าง ๆกัน ได้แก่ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น