จำนวนผู้ชม : 1209 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.2

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้อง

 

๑. โปรแกรม Microworld  Junior  สอนให้

     นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องใดบ้าง

 

๑.     การวางแผนการทำงาน

๒.     การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้น

        ขณะปฏิบัติงานได้

๓.     การออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน

 

         ก.   ข้อ  ๑  และ  ๒  ถูกต้อง

         ข.   ข้อ  ๒  และ  ๓  ถูกต้อง

         ค.   ข้อ  ๑  ,  ๒  และ  ๓  ถูกต้อง

 

๒. หากนักเรียนต้องการเปิดคำสั่งข้างในของเต่า  ,  ปุ่ม 

    หรือ ข้อความควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                      ข.  

 

     ค.   

 

 

๓.  หากนักเรียนต้องการตัดหรือลบภาพ

     ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                        ข.  

 

 

     ค.  

๔. หากนักเรียนต้องการเพิ่มตัวเต่า

     ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                        ข.  

 

     ค.  

 

๕ . หากนักเรียนต้องการสร้างปุ่มควรเลือก    

      เครื่องมือใด

     ก.                         ข.  

 

 

     ค.  

 

๖. หากนักเรียนต้องการพิมพ์ตัวอักษรควรเลือก

    เครื่องมือใด

     ก.                          ข.  

 

 

     ค.   

 

๗. หากนักเรียนต้องการเปิดข้อมูลใหม่ควรเลือก

     เครื่องมือใด

     ก.                        ข.  

 

 

     ค.   

 

๘. หากนักเรียนต้องการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่า

     ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                       ข.   

 

 

     ค.   

 

๙.  หากนักเรียนต้องการพิมพ์ข้อมูลหรืองาน

     ที่บันทึกไว้ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                         ข.   

 

 

     ค.   

 

๑๐.  หากนักเรียนต้องการหยุดการทำงาน

       ของโปรแกรมควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                       ข.   

 

 

     ค.   

 

 

๑๑.  หากนักเรียนต้องการยกเลิกการทำงานล่าสุด

       ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                           ข.  

 

 

     ค.   

 

๑๒.  หากนักเรียนต้องการทราบว่าเต่าตัวใดกำลังทำงานอยู่

       ควรเลือก เครื่องมือใด

     ก.                        ข.  

 

 

     ค.    

 

๑๓. หากนักเรียนต้องการขอความช่วยเหลือแบบเสียง

      ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                      ข.  

 

 

     ค.    

 

๑๔.  หากนักเรียนต้องการเพิ่มขนาดตัวเต่า

       ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                         ข.  

 

 

     ค.    

 

๑๕. หากนักเรียนต้องการลดขนาดตัวเต่า

       ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                       ข.  


     ค.     

 

๑๖. หากนักเรียนต้องการกำหนดรูปร่างของตัวเต่า  

      ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                          ข.  

 

 

     ค.   

 

๑๗.  หากนักเรียนต้องการให้ตัวเต่าเดิน

       ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                      ข.  

 

     ค.   

 

๑๘. หากนักเรียนต้องการวางปากกา

      ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                        ข.  

 

 

     ค.  

 

๑๙. หากนักเรียนต้องการวาดเส้นตรง

       ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                        ข.            

 

 

     ค.  

 

๒๐. หากนักเรียนต้องการสแตมป์ตัวอักษร

      ควรเลือกเครื่องมือใด

     ก.                   ข.   

 

 

     ค.