จำนวนผู้ชม : 1271 คน


 
 

Port

วันที่......................................................

ชื่อ..........................................................    ชั้น..................... เลขที่..........................

เรื่อง  ความรุนแรง

วิชา   สุขศึกษาและพลศึกษา  รหัสวิชา (พ31102 ชั้น ม.4) (พ32102 ชั้น ม.5)

มาตรฐาน พ 5.1 ม.4-6/1 มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และ
                                ความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและสังคม(ชั้น ม.4)

มาตรฐาน พ 5.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพหรือความรุนแรงของคนไทยและ

                                เสนอแนวทางป้องกัน (ชั้น ม.5)

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข่าวความรุนแรงมา 1 ข่าว พร้อมวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางป้องกันและผลที่เกิดขึ้น

                                           

หาข่าวมาติดหรือพิมพ์

 

 

ข่าว เรื่อง..........................

สาเหตุ................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................

แนวทางป้องกัน...................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................

ผลที่เกิดขึ้น.........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................