จำนวนผู้ชม : 1207 คน


ทดสอบ  ปลายภาค  ป.1

 

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษร

                  หน้าข้อความที่ถูกต้อง

 

๑. จากภาพการเข้าสู่หน้าแรกของการสร้างงานใหม่

    จะมี 2 ส่วนด้วยกัน  ภาพดังกล่าวเรียกว่าหน่วยอะไร

 

     ก.  หน่วยโรงเรียนและหน่วยบ้าน

     ข.  หน่วยสถานที่สำคัญในแต่ละส่วนของ

          ประเทศไทย

     ค.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 ๒. ภาพดังกล่าวเรียกว่าหน่วยอะไร

 

 

ก.  หน่วยโรงเรียนและหน่วยบ้าน

ข.  หน่วยสถานที่สำคัญในแต่ละส่วน

     ของประเทศไทย

ค.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง

 

 ๓. จากภาพคือการตกแต่งสถานที่ใด

      ในโปรแกรมEdukids  Workshop

 

 

     ก.  บ้าน

     ข.  โรงเรียน

     ค.  โรงพยาบาล

 

 ๔.  จากภาพคือการตกแต่งสถานที่ใด

       ในโปรแกรมEdukids  Workshop

 

 

     ก.  บ้าน

     ข.  โรงเรียน

     ค.  โรงพยาบาล

 

๕ . หากนักเรียนต้องการใส่ตัวละครลงในฉากต่าง  ๆ

      ในโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

     ก.                           ข.   


     ค.      

 

๖. หากนักเรียนต้องการใส่ฉากสถานที่ลง

    ในโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                          ข.   

 

 

     ค.  

 

๗. หากนักเรียนต้องการใส่สิ่งของต่าง ๆ นำมาตกแต่ง

     ลงในโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                        ข.   

 

 

     ค.   

 

๘. หากนักเรียนต้องการตกแต่งภาพสัตว์ชนิดต่าง ๆ

    ลงในฉากโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

     ก.                    ข.   

 

 

     ค.    

 

๙.  หากนักเรียนต้องการตกแต่งต้นไม้รูปแบบต่าง ๆ

     ลงในฉากโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

     ก.                      ข.   

 

 

     ค.    

 

๑๐.  การสร้างเอกสารใหม่ในโปรแกรม Edukids 

      Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                       ข.   

 


     ค.  

 

๑๑.  การเปิดเอกสารหรืองานเก่าที่บันทึกไว้

       ในโปรแกรมEdukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                       ข.  

 


     ค.  

 

๑๒.  การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ หรือชิ้นงานที่นักเรียนได้สร้างไว้

       ในโปรแกรม Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                        ข.   

 

 

     ค.  

 

๑๓. การพิมพ์ชิ้นงานที่นักเรียนได้สร้างไว้

      ในโปรแกรม  Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                      ข.   

 

     ค.      

 

๑๔.  การแสดงงานที่นักเรียนได้สร้างไว้

       ในโปรแกรม  Edukids  Workshop ควรเลือกภาพใด

 

     ก.                         ข.  

 

 

     ค.  

 

๑๕.  ภาพใดอยู่ในหมวดการใส่เอฟเฟก (Effect)

 

     ก.                      ข.  

 

 

     ค.  

 

๑๖.  ภาพใดอยู่ในหมวดเกี่ยวกับ  การกำหนด  แก้ไข  วัตถุต่าง ๆ  ในภาพ

 

     ก.                     ข.   

 


     ค.  

 

๑๗. ภาพใดอยู่ในหมวดเกี่ยวกับการใส่ภาพและวัตถุ

 


     ก.                      ข.  

 


     ค.  

 

 

๑๘.  ภาพใดอยู่ในหมวดเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ

 

     ก.                      ข.   

 


     ค.  

 

๑๙.  หากนักเรียนต้องการลบวัตถุที่สร้างไว้ออกจากภาพ

       ควรเลือกเครื่องมือข้อใดในการลบภาพ

 

     ก.                      ข. 

 


     ค.  

 

 

๒๐.  จากภาพดังกล่าวหมายเลขใด  คือ ภาคเหนือ

 

     ก.  หมายเลข  ๑

     ข.  หมายเลข  ๒

     ค.  หมายเลข  ๓