จำนวนผู้ชม : 1241 คน 

1. การเปรียบเทียบ มี 3 แบบ ได้แก่
 • 1.1 การเปรียบเทียบชั้นธรรมดา (Positive degree) คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือคนสองคน เช่น ของสองสิ่งนั้นเหมือนกัน (Those two things are similar.)
 • 1.2 การเปรียบเทียบชั้นกว่า (Comparative degree) คือการเปรียบเทียบของสองสิ่งหรือคนสองคนที่สิ่งหนึ่งหรือคนหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่า อีกสิ่งหนึ่งหรืออีกคนหนึ่ง
 • 1.3 การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative degree) คือการเปรียบเทียบของหรือคนที่มากกกว่าหรือน้อยกว่าอีกสองสิ่งขึ้นไป หรืออีกสองคนขึ้นไป
2. กฎ (RULES)
 • 2.1 คำ 1 พยางค์ที่มีสระเสียงสั้น ให้เติมตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัว แล้วเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสูงสุด เช่น
  Positive Comparative Superlative
  hot
  hotter
  hottest
  big
  bigger
  biggest
  fat
  fatter
  fattest
  thin
  thinner
  thinnest
 • 2.2 คำ 1 พยางค์ทั่วไปเติม er ท้ายคำ adjective ในขั้นกว่า และ est ท้ายคำ adjective ในขั้นสูงสุด
  Positive Comparative Superlative
  warm
  warmer
  warmest
  cold
  colder
  coldest
  cheap
  cheaper
  cheapest
  nice
  nicer
  nicest
  thick
  thicker
  thickest
 • 2.3 คำ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย er, re, le, ow, y ให้เติม er ท้ายคำ adjective ในขั้นกว่าและเติม est ท้ายคำ adjective ในขั้นสูงสุด
  Positive Comparative Superlative
  narrow
  narrower
  narrowest
  pretty
  prettier
  prettiest
  simple
  simpler
  simplest
  shallow
  shallower
  shallowest
  clever
  cleverer
  cleverest
  sincere
  sincerer
  sincerest

  หมายเหตุ คำต่อไปนี้ใช้ได้ 3 แบบ  คือ er, est หรือ more, most หรือ less, least

  Positive Comparative Superlative
  quiet
  quieter/ more (less) quiet
  quietest/ most (least) quiet
  cruel
  cruel/ more (less) cruel
  cruelest/ most (least) cruel
  polite
  politer/ more (less) polite
  politest/ most (least) polite
  common
  commoner/ more (less) common
  commonest/ most (least) common
  pleasant
  pleasant/ more (less) pleasant
  pleasantest/ most (least) pleasant
 • 2.4 คำ 2 พยางค์ที่นอกเหนือจากกฎข้อ 1 ให้เติม more หรือ less นำหน้า adjective ในขั้นกว่าและ most หรือ least นำหน้า adjective ในขั้นสูงสุด
  Positive Comparative Superlative
  peaceful
  more (less) peaceful
  most (least) peaceful
  serious
  more (less) serious
  most (least) serious
  useful
  more (less) useful
  most (least) useful
  patient
  more (less) patient
  most (least) patient
  boring
  more (less) boring
  most (least) boring
 • 2.5 คำ 3 พยางค์ขึ้นไป ให้เติม more หรือ less นำหน้า adjective ในขั้นกว่าและ most หรือ least นำหน้า adjective ในขั้นสูงสุด
  Positive Comparative Superlative
  difficult
  more (less) difficult
  most (least) difficult
  dangerous
  more (less) dangerous
  most (least) dangerous
  delicious
  more (less) delicious
  most (least) delicious
  comfortable
  more (less) comfortable
  most (least) comfortable
 • 2.6 คำบางคำเปลี่ยนรูป เช่น
  Positive Comparative Superlative
  good / well
  better
  best
  bad / badly
  worse
  worst
  far
  father/ further
  farthest / furthest
  little
  less
  least
  much / many
  more
  most
 • 2.7 Adverb ที่มาจาก adjective โดยการเติม ly ให้ใช้ more, less ในขั้นกว่า และใช้ most, least ในขั้นสูงสุด
  Positive Comparative Superlative
  carefully
  more carefully
  most carefully
  slowly
  more slowly
  most slowly
  quickly
  more quickly
  most quickly
  clearly
  more clearly
  lmost clearly
3. ตัวอย่าง
 • 3.1 การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา (Positive degree)

  This building is as big as that building.

  This road is as narrow as that road.

  English is as difficult as science.

  John works as carefully as Jim.

  John is similar to Jim.

  John and Jim are similar.

  John is different from Jim.

  John and Jim are different.

 • 3.2 การเปรียบเทียบชั้นกว่า (Comparative degree)

  This building is bigger than that building.

  This road is narrower than that road.

  English is more difficult than science.

  English is less difficult than science.

  John is better than Jim.

  John works more carefully than Jim.

 • 3.3 การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด (Superlative degree)

  This building is the biggest of all the buildings.

  This road is the narrowest in this country.

  English is the most difficult of all the subjects.

  English is the least difficult of all the subjects.

  John works the most carefully in his office.

  works the least carefully in his office.


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง comparative degree