จำนวนผู้ชม : 1526 คน


 

ลักษณะทางพันธุกรรม

คือ  ลักษณะต่างๆ เช่น รูปหน้า  ลักษณะของเส้นผม  สีผม  ชั้นหนังตา  สีตา  ติ่งหู  สีผิว  ความสูง  ลักยิ้ม  ความสามารถในการห่อลิ้น เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้  เราจึงเรียกลักษณะพวกนี้ว่า  ลักษณะทางพันธุกรรม   โรคบางโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  เช่น ตาบอดสี  เบาหวาน  ธาลัสซีเมีย  และโรคมะเร็งบางชนิด เป็นต้น

    ถ้าลักษณะที่ปรากฏออกมานั้นไม่เหมือนลักษณะของใครในครอบครัวเลย  แสดงว่าลักษณะบางอย่างที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะแปรผัน  เช่น  ความสูง  พ่อแม่เตี้ย  แต่ลูกสูง  เป็นเพราะได้รับสารอาหารที่ดี  มีสติปัญญาดี  เพราะได้รับการศึกษาอบรม ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้

ลักษณะเด่น จะปรากฏในรุ่นลูก  แต่ ลักษณะด้อย จะปรากฏในรุ่นหลาน   เช่น การที่พ่อแม่มีลักยิ้ม  แต่ลูกที่เกิดมาไม่มีลักยิ้ม  ถือเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมที่มีลักษณะด้อย ลักษณะทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ที่ปรากฏในรุ่นลูก  เราจะเรียกว่า  ลักษณะเด่น

ส่วนสูง  เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะแปรผัน  ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของกรรมพันธุ์  และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ถ้าพ่อแม่มีผมหยิก  ลูกที่เกิดมาควรมีโอกาสผมหยิก  เพราะผมหยิกเป็นลักษณะเด่น

 

สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไป เกิดได้จากสาเหตุ ดังนี้

1.แหล่งที่อยู่อาศัยถูกทำลาย  ป่าไม้เป็นแหล่งที่อยู่ของพืชและสัตว์ ถ้าป่าไม้ถูกทำลาย พืชและสัตว์ก็จะไม่มีที่อยู่ การลำลายแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ การตัดต้นไม้ในป่า การตัดต้นไม้ในป่า

2. ภัยธรรมชาติ  ภัยธรรมชาติก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ เนื่องจากเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้สิ่งมีชีวิตปรับตัวไม่ทันจึงสูญพันธุ์ไป เช่น ไฟป่า ภูเขาไฟปะทุ เป็นต้น ภูเขาไฟปะทุดินถล่ม   แผ่นดินไหว   สึนามิ   ไฟป่า

 

      

 

3. โครงสร้างของร่างกาย   โครงสร้างของร่างกายสัตว์มีผลให้สัตว์สูญพันธุ์ได้ เช่น มีรูปร่างใหญ่ ทำให้เคลื่อนไหวช้าหรือมีเขาขนาดใหญ่ เกะกะทำให้วิ่งหนีศัตรูไม่ทัน

 

4. ระยะเวลาการตั้งท้อง  สัตว์ที่มีระยะเวลาการตั้งท้องนานและตกลูกครั้งละ 1 ตัว มีโอกาสสูญพันธุ์ได้ง่ายกว่าสัตว์ที่ตกลูกครั้งละมาก ๆ ตัวอย่างสัตว์ที่มีระยะเวลาตั้งท้องนาน ส่วนมากเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น  แรด ตั้งท้องนานประมาณ 16 เดือน ควายป่า ตั้งท้องนานประมาณ 10 เดือน สมเสร็จ ตั้งท้องนานประมาณ 13 เดือน

      

 

5. การกระทำของมนุษย์   มนุษย์เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ มนุษย์มักล่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร ทำสิ่งของเครื่องใช้ หรือเป็นเกมกีฬา เผาป่าเพื่อหาของป่า ซึ่งทำให้พืชและสัตว์สูญพันธุ์

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ตัวฉันเหมือนใคร (การถ่ายทอดลักษณะทางพัธุกรรม)