จำนวนผู้ชม : 1275 คน


                                                  

     ​ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

yesความหมายของวัฒนธรรม yes

"วัฒนธรรม" หมายถึง "แบบอย่างหรือวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนแต่ละกลุ่ม เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วม กันอย่างปกติสุขในสังคม" วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากร ต่างๆ 

enlightenedความหมายของประเพณี enlightened 

ประเพณีไทย  มีความหมายรวมถึง แบบความเชื่อ ความคิด การกระทำ ค่านิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ แบบแผน และวิธีการกระทำสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนถึงการประกอบพิธีกรรมในโอกาสต่าง ๆ ที่กระทำกันมาแต่ใน อดีต ลักษณะสำคัญของประเพณี คือ เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเชื่อถือมานานจนกลายเป็นแบบอย่างความคิด หรือการ กระทำที่สืบต่อกันมา และยังมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน

                                           

enlightenedวัฒนธรรมในครอบครัวenlightened

     แต่ละครอบครัวจะมีการดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวที่แตกต่างกัน  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในครอบครัว  และข้อตกลงร่วมกันภายในครอบครัว  วัฒนธรรมในครอบครัวของคนไทยมีหลายประการ  เช่น
            -  เคารพญาติผู้ใหญ่  และผู้ที่มีอายุมากกว่า
          -  เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
          -  ช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานในทางที่ดีงาม
          -  แสดงความเคารพในกันแบบไทย

 

วัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้  ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขัดเกลาความประพฤติของสมาชิกใสนครอบครัว

    ข้อตกลงในครอบครัวเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวตกลงร่วมกันและพร้อมใจกันปฏิบัติตาม  เช่น
          -  ที่บ้านหนู  ตอนเย็นต้องกินอาหารร่วมกันทุกวันและทุกคนต้องตรงต่อเวลาค่ะ
        -  ที่บ้านผม  แบ่งงานกันทำ  ผมยังเด็กอยู่จึงมีหน้าที่เช็ดกระจกครับ
        -  ที่บ้านผม  คุณแม่จะทำอาหารกลางวันใส่กล่องให้ผมไปกินที่โรงเรียนทุกวัน  แม่บอกว่าจะได้มั่นใจว่า  ผมกินอาหารที่มีประโยชน์

     ดังนั้นคนในครอบครัวแต่ละครอบครัว  จึงมีการดำเนินชีวิตาที่แตกต่งกัน  ทั้งนี้เป็นเพราะวัฒนธรรมในครอบครัว  และข้อตกลงร่วมกันในแต่ละครอบครัวที่มีความแตกต่างกัน

       บางครอบครัวสอนให้ลูกหลานรู้จักทำงานบ้าน  รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง  รู้จักช่วยเหลือตนเองในเรื่องต่าง ๆ ขณะที่บางครอบครัวตามใจลูกหลานมากเป็นพิเศษ  เมื่ออยากได้สิ่งใดก็จัดหามาให้  บางครอบครัวสมาชิกในบ้านไม่ต้องทำงานในบ้านเลย  เพราะมีคนรับใช้คอยทำให้ทุกอย่าง  อยากได้อะไรก็บอกให้คนรับใช้จัดหามาให้
          ลักษณะการดำเนินชีวิตในแต่ละครอบครัว  ได้หล่อหลอมให้เด็กแต่ละคนมีลักษณะนิสัยและความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน  แต่เมื่อเด็ก ๆ มาเรียนหนังสือในโรงเรียน  และมาใข้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนร่วมกับคนอื่น  เด็ก ๆ ไม่สามารถนำนิสัยหรือความเคยชินที่ปฏิบัติที่บ้านมาใช้ที่โรงเรียนได้  ดังนั้นจึงต้องรู้จักเรียนรู้วัฒนธรรมในโรงเรียน

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ครูนฤพร จำคำ ป.3