จำนวนผู้ชม : 1423 คน


ความหมายของการบวกและการลบ

      การบวกเป็นการนำจำนวนตั้งแต่สองจำนวนมารวมกัน ถ้ามากกว่าสองจำนวนให้บวกทีละสองจำนวนการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์ ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม และวิธีแก้ปัญหาโจทย์จากนั้นวางแผนแก้ปัญหาโจทย์

       

 

 

การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนหนึ่ง แล้วหาจำนวนที่เหลือหรือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนว่าต่างกันเท่าใดการแก้โจทย์ปัญหา ต้องวิเคราะห์โจทย์ ถึงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ สิ่งที่โจทย์ถาม และวิธีแก้ปัญหาโจทย์ จากนั้นวางแผนแก้ปัญหาโจทย์  

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การบวกลบจำนวนนับไม่เกิน20 ชั้นป.1 ครูกาบแก้ว ยาบัว