จำนวนผู้ชม : 1606 คน


วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เรื่องพลังงานหมุนเวียน

 

พลังงาน

        ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา จำเป็นต้องอาศัย สิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปตามความต้องการ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น อำนวยความสะดวกคนส่วนใหญ่และส่วนบุคคล เช่น ต้องมีไฟฟ้า ประปา ถนน สวนสาธารณะ  โดยพลังงานที่ใช้นี้มีรูปแบบต่าง ๆ กันและสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ รูปพลังงานสามารถจำแนกได้ คือ พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง  พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์

แหล่งที่มาของพลังงาน

1.พลังงานแสงอาทิตย์ 

 

 

พลังงานจากลม

 

 

พลังงานน้ำ

      พลังงานน้ำเกิดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ให้ความร้อนแก่น้ำและทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำลอยตัวสูงขึ้น มวลน้ำที่อยู่สูงขึ้นจากจุดเดิม (พลังงานศักย์)เมื่อมวลไอน้ำกระทบความเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวอีกครั้งและตกลงมาเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (พลังงานจลน์) การนำเอาพลังงานน้ำมาใช้ประโยชน์ทำได้โดยการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำให้เป็นกระแสไฟฟ้า 

 

พลังงานจาการเผาไหม้ขยะ( พลังงานความร้อน )

 

การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร

 

การผลิก๊าวชีวภาพจากมูลสัตว์

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สื่อการสอนเรื่องพลังงานหมุนเวียน ครูพรพิทยา จูงใจ