จำนวนผู้ชม : 1277 คน


การเขียนในรูปกระจาย

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนตัวเลขในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆ ของจำนวนนั้น การเปรียบเทียบจำนวนที่มีสองหลัก ให้พิจารณาเลขโดดในหลักสิบก่อน ถ้ามีค่าเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในหลักหน่วย

ตัวชี้วัด 
   ค 1.1  ป.1/2  เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่ไม่เกินหนึ่งร้อยและศูนย์
   ค 6.1  ป.1-3/1 - ป.1-3               

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก และเขียนจำนวนในรูปกระจายได้
2. เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 ได้

 

การเขียนจำนวนเต็มในรูปกระจาย เป็นการเรียนรู้ทักษะการบวกเลขจำนวนเต็ม  การรู้ที่มาของตัวเลขจำนวนเต็ม  ซึ่งในบทนี้เราจะได้เรียนรู้การกระจายตัวเลขใน หลักหน่วย หลักสิบ และหลักร้อย

ตัวอย่าง 1

 

หลักร้อย   = 0

หลักสิบ    = 3

หลักหน่วย = 4

คำตอบ คือ 34  ค่าของ 34  ได้จาก   3 สิบ กับ 4 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   34 = 30 + 4

 

ตัวอย่าง 2

หลักร้อย = 8

หลักสิบ =  9

หลักหน่วย = 6 

คำตอบ คือ 896  ค่าของ 896  ได้จาก   8 ร้อย กับ 9 สิบ กับ 6 หน่วย

เขียนในรูปการกระจายได้   896 = 800 + 90 + 6

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง การเขียนจำนวนในรูปกระจาย ครูเรียม มาลีกุล