อวัยวะภายในของฉัน

 

 

 

                                                 

    เรามารู้จักอวัยวะภายในกันเถอะ

                                                                          สมองของฉัน

                       

                                                                         

    หัวใจของฉัน

                  

                                                   

  กระเพาะอาหารและลำไส้ของฉัน

                

                                                               

 อวัยวะภายในของสัตว์ ( ม้า )

 

                                                               

อวัยวะภายในของปลา


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สาระท่ี 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หน่วยท่ี 4เรื่อง อวัยวะภายใน ( ครูอารีย์ อุ่นคำ)