จำนวนผู้ชม : 1536 คน


สระคงรูป  สระลดรูป  สระเปลี่ยนรูป

 

1.สระคงรูป หมายถึง สระที่ใช้ในการประสมแล้วยังคงรูปสระเดิมแม้มีตัวสะกด

       อา  อิ  อี  อึ  อุ  อู  เอ  แอ  โอ  ออ  เอีย  เอือ  

        เช่น     กอ - อา   =   กา    

                   กอ - อา - งอ =  กาง

2. สระลดรูป   หมายถึง   สระที่เมื่อใช้ในการประสมแล้ว ลดรูป  มี 2  ลักษณะ

        1). สระลดรูปทั้งหมด    มอ - โอะ-ดอ  =  มด                                          

                                           พอ - ออ - รอ =   พร

        2). สระลดรูปบางส่วน    พอ - อัว - งอ =  พวง     ลดรูป  -ั   เหลือ  -ว

                                            ตอ -เออ - ยอ = เตย      ลดรูป  อ  เหลือ  เ-

 

3. สระเปลี่ยนรูป   หมายถึง  สระที่่ประสมแล้วเปลี่ยนรูป    มี 2  ลักษณะ

         1). สระเปลี่ยนรูปทั้งหมด     ฟอ - อะ - นอ =  ฟัน

                                                  ดอ - อะ - งอ  =  ดัง

                                                  ตอ - อะ - ดอ =  ตัด

        2). สระเปลี่ยนรูปบางส่วน    

                            * สระเอะและสระแอะ    เปลี่ยนรูป     สระอะเป็นไม้ไต่คู้   -็

                                              ปอ - เอะ -  ดอ =  เป็ด

                                              ขอ - แอะ - งอ =   แข็ง

                           *  สรเออ  เปลี่ยนตัว  อ เป็น  สระอิ 

                                               ปอ - เออ - ดอ  =  เปิด

                                               ดอ - เออ - นอ  =  เดิน

                                               พลอ - เออ - งอ = เพลิง

 

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สระคงรูป ครูละอองดาว