การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพ

     - What do you do?

     I am……อาชีพ………….

 - What does he/she do?

          He/She is…..อาชีพ…….

 

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : Occupation ( Pre Test)
แบบฝึกหัดหลังเรียน : Occupation (Post Test )
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง Occupation P.5