แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สื่อประกอบการสอนเรื่องเมื่อฉันไปโรงเรียน ครูวราภรณ์ วงศ์เอนก อนุบาล2/3