อวัยวะของฉัน ประกอบไปด้วย

ตา

 

ขา

 

ปาก

 

หู

มือ

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนอวัยวะของฉัน
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนอวัยวะของฉัน