จำนวนผู้ชม : 1204 คน


 

เรามาเรียนรู้สถานท่ีสำคัญในชุมชน

 

วัด

โรงพยาบาล

 

สถานีตำรวจ

 

ตลาด

 

สนามเด็กเล่น

 

 

 


เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สาระท่ี 2 บุคคลและสถานท่ีแวดล้อมเด้ก หน่วยท่ี 13 สถานท่ีต่างๆ ในชุมชน ( ครูอารีย์ อุ่นคำ )