สิ่งมีชีวิตประกอบด้วย

1. คน

           

2. สัตว์

3.พืช

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : แบบทดสอบก่อนเรียนสิ่งมีชีวิต
แบบฝึกหัดหลังเรียน : แบบทดสอบหลังเรียนสิ่งมีชีวิต
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง สิ่งมีชีวิต ภาคเรียนที่ 2 มนัสนันท์ มุงเมือง