สื่อการสอน เรื่อง รูปภาพระบายสี

ชั้นเตรียมอนุบาล  

โดย ครูพิราภรณ์ พรมสอน

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :