แผนลูกเสืออยู่ในเอกสารที่แนบ (วันที่ เปลี่ยนเองตามตารางการจัดกิจกรรมของแต่ละโรงเรียน)


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง แผนลูกเสือ เตรียมลูกเสือสำรอง/ดาวดวงที่1