แผนมีอยู่ในเอกสารที่แนบ (วันที่ปรับเปลี่ยน หรือจะปรับกิจกรรม ได้ตามความเหมาะสมนะครับ)


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน : 
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง แผนลูกเสือ ลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือเอก