style คือ วิธีการตกแต่งภาพใน Layer ให้มีคุณลักษณะพิเศษตามที่เราต้องการ เช่น การสร้างเงาของวัตถุ การสร้างแสง
ให้ฟุ้งออกมาจากวัตถุ โดยรูปภาพในแต่ละ Layer สามารถเลือกใช้ style ในการปรับแต่งได้มากกว่า 1 แบบ เมื่อเราต้องการเรียกใช้ style
ตกแต่งภาพใน Layer สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
     วิธีที่ 1
     1. เลือก Layer ทีจะใส่เอฟเฟ็กต์
     2. คลิกที่เมนู Layer
     3. เลือก Layer style
     4. เลือกแบบ style ตามที่เราต้องการ
     5. เลือกปรับรายละเอียด เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
     6. คลิก mouse เพื่อตกลงใช้เอฟเฟ็กต์
     7. ที่พาเนล Layer จะปรากฎ Layer พิเศษของเอฟเฟ็กต์ที่เราใช้

					 
					
     วิธีที่ 2
     1. เลือก Layer ที่จะใส่เอฟเฟ็กต์
     2. คลิกที่ปุ่ม Add a layer style
     3. เลือกรูปแบบของเอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ
     4. เลือกปรับรายละเอียดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
     5. คลิก mouse เพื่อตกลงใช้เอฟเฟ็กต์
     6. ที่พาเนล Layer จะปรากฎ Layer พิเศษของเอฟเฟ็กต์ที่เราใช้
    
 
 
     วิธีที่ 2
     1. เลือก Layer ที่จะใส่เอฟเฟ็กต์
     2. คลิกที่ปุ่ม Add a layer style
     3. เลือกรูปแบบของเอฟเฟ็กต์ตามที่ต้องการ
     4. เลือกปรับรายละเอียดเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม
     5. คลิก mouse เพื่อตกลงใช้เอฟเฟ็กต์
     6. ที่พาเนล Layer จะปรากฎ Layer พิเศษของเอฟเฟ็กต์ที่เราเลือก
 

ตัวอย่างเอฟเฟ็กต์
    การใส่เอฟเฟ็กส์สามารถกระทำได้ทั้งสองส่วนของภาพและข้อความ ดังนั้นเพื่อให้สังเกตดูง่าย ๆ จะขอใช้การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับ
รูปภาพ แสดงเป็นตัวอย่างดังนี้
    1. Drop Shadow เป็นการใส่เงาด้านล่างวัตถุ

					
					
    2. Inner Shadow  เป็นการใส่เงาด้านบนวัตถุ

							
							
    3. Outer Glow เป็นการใส่รัศมีนอกวัตถุ
  
    4. Inner Glow เป็นการใส่รัศมีด้านในวัตถุ
    
    5. Bevel and Emboss  เป็นการทำให้วัตถุดูนูนเอียง
  
    6. Satin เป็นการทำให้วัตถุดูมันเงา
         
    7. Color Overlay เป็นการเทสีบนผิววัตถุ
     
    8. Gradient Overlay เป็นการใล่สีบนผิววัตถุ

																			
																			
     9. Pattern Overlay เป็นการนำลวดลายมาวางบนผิววัตถุ
   
     10. Stroke เป็นการเน้นเส้นขอบวัตถุ
 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :