จำนวนผู้ชม : 1298 คน


STEM หรือ สะเต็มการศึกษา

STEM หรือ สะเต็มการศึกษา คือ ศาสตร์ด้านการบูรณาการในเชิงวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

คำว่า “สะเต็ม” หรือ “STEM” เป็นคำย่อจากภาษาอังกฤษของศาสตร์ 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (SCIENCE) เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)  วิศวกรรมศาสตร์(ENGINEERING) และคณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)  หมายถึงองค์ความรู้ วิชาการของศาสตร์ทั้งสี่ที่มีความเชื่อมโยงกันในโลกของความเป็นจริงที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการเข้าด้วยกันในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คำว่า STEM ถูกใช้