จำนวนผู้ชม : 1367 คน


การค้นหาและรวบรวมข้อมูล

 

 

ความหมายของข้อมูล

     ข้อมูล(Data)  คือ  สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริง  ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสหรือสื่อต่าง ๆที่ยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ 
หรือการประมวลผล  โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร เสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

 

ประเภทของข้อมูล

การแบ่งประเภทของข้อมูลขึ้นอยู่กับ

     - ความต้องการของผู้ใช้  
     - ลักษณะของข้อมูลที่นำไปใช้  
     - เกณฑ์ที่นำมาพิจารณา

ในหน่วยการเรียนนี้จะยกตัวอย่างการแบ่งข้อมูลไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้


1. การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล

  เป็นการแบ่งข้อมูลโดยพิจารณาจากการรับข้อมูลของประสาทสัมผัสของร่างกาย  ได้แก่ 

   - ข้อมูลภาพที่ได้รับจากการมองเห็นด้วยดวงตา
   - ข้อมูลเสียงที่ได้รับจากการฟังด้วยหู
   - ข้อมูลกลิ่นที่ได้รับจากการสูดดมด้วยจมูก
   - ข้อมูลรสชาติที่ได้รับจากการรับรสชาติด้วยลิ้น
   - ข้อมูลสัมผัสที่ได้รับจากความรู้สึกด้วยผิวหนัง 

 

2. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ 

   โดยพิจารณาจากลักษณะของที่มาหรือการได้รับข้อมูล  ได้แก่ 

   - ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  คือ ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูล
โดยตรงด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากการสอบถามการสัมภาษณ์การสำรวจการจดบันทึก
ตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ  ได้แก่  ข้อมูลการมาโรงเรียนสายของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ซึ่งได้จากการจดบันทึกในรอบ  1  เดือนที่ผ่านมา 
   - ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  คือ  การนำข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้มาใช้งาน
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและบันทึกด้วยตนเอง  จัดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต  มักผ่านการประมวลผลแล้ว    
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ  ได้แก่  สถิติการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ในปีพ.ศ.2550

 

3. การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    มีลักษณะคล้ายการแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล  แต่มีการแยกลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุล

ของข้อมูลนั้น ๆ  ได้แก่ 
                - ข้อมูลตัวอักษร เช่น  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  และสัญลักษณ์  ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้าย
ชื่อไฟล์เป็น  .txt  และ  .doc 
                - ข้อมูลภาพ  เช่น  ภาพกราฟิกต่าง ๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล
ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .bmp  .gif  และ .jpg 
               - ข้อมูลเสียง  เช่น  เสียงพูด  เสียงดนตรี  และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้าย
ชื่อไฟล์เป็น .wav  .mp3  และ  .au 
               - ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว  เช่น  ภาพเคลื่อนไหว  ภาพมิวสิกวีดีโอ  ภาพยนตร์  คลิปวิดีโอ ข้อมูลประเภท
นี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น  .avi 
 

4. การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ 
    มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับการแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก  แต่มุ่งเน้นพิจารณา
การแบ่งประเภทตามการนำข้อมูลไปใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์  ได้แก่ 
                - ข้อมูลเชิงจำนวน  มีลักษณะเป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ได้  เช่น
จำนวนเงินในกระเป๋า  จำนวนค่าโดยสารรถประจำทาง  และจำนวนนักเรียนในห้องเรียน
                 - ข้อมูลอักขระ  มีลักษณะเป็นตัวอักษร  ตัวหนังสือ  และสัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูล
และเรียงลำดับได้แต่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้  เช่น  หมายเลขโทรศัพท์  เลขที่บ้านและชื่อของนักเรียน 
                - ข้อมูลกราฟิก  เป็นข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์  ทำให้เกิดรูปภาพหรือแผนที่  เช่น
  เครื่องหมายการค้า  แบบก่อสร้างอาคาร  และกราฟ 
                - ข้อมูลภาพลักษณ์  เป็นข้อมูลแสดงความเข้มและสีของรูปภาพที่เกิดจากการสแกนของสแกนเนอร์
์เป็นหลัก  ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูล  ย่อหรือขยาย  และตัดต่อได้  แต่ไม่สามารถนำมาคำนวณหรือดำเนินการ 
อย่างอื่นได้

 

แหล่งข้อมูล
     เราสามารถหาข้อมูลได้จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
          - โทรทัศน์ ให้ประโยชน์ทั้งด้านบันเทิงและสาระความรู้ทั้งภาพและเสียง โดยผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
          - วิทยุ ให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังผ่านทางเสียง เช่น ข่าว เพลงและความรู้อื่น ๆ
          - หนังสือพิมพ์ ให้ข้อมูลในหลาย ๆ ด้าน เช่น เดียวกับโทรทัศน์ เป็นการให้ข้อมูลผ่านตัวอักษรและรูปภาพ
          - นิตยสาร/วารสาร ให้ข้อมูลหลากหลายประเภทเฉพาะด้านตามความสนใจ
          - คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล สืบค้นความรู้ ความบันเทิง และข่าวสารต่าง ๆ ได้ โดยผ่านอินเตอร์เน็ต
          - ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่สามารถใช้แสวงหาข้อมูลได้ เช่น บุคคล ศิลปหัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม
          - สภาพแวดล้อมธรรมชาติ  เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ที่สามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ต้นไม้ แม่น้ำ ลำคอลง ภูเขา น้ำตก แหล่งท่องเที่ยง

 

 

การรวบรวมข้อมูล


     การรวบรวมข้อมูลเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายวิธีดังนี้
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม  วิธีนี้ผู้รวบรวมอาจใช้วิธีสอบถามหรือสัมภาษณ์จากผู้รู้ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการ หรือจะสอบถามโดยการใช้แบบสอบถามก็ได้
          - การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ  วิธีนี้ผู้รวบรวมสามารถหาเอกสารที่เป้นแหล่งข้อมูลได้มากมาย เช่น หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์
          - การรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์  วิธีนี้ผู้รวบรวมข้อมูล่จะต้องเข้าไปเฝ้าสังเกตการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น นักข่าวไปเฝ้าการชุมนุมประท้วง นักวิทยาศาสตร์สัเกตผลการทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

 

ประโยชน์ของข้อมูล


     1. เพื่อการเรียนรู้ เราสามารถใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพื หรือสิ่งอื่น ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน
     2. เพื่อการสื่อสาร เมื่อเรามีข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงกับคนอื่นเราก็สามารถจะร่วมสนทนาพูดคุยกันถึงเรื่องนั้น ๆ ได้
     3. เพื่อการตัดสินใจ การที่เราตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือทำสิ่งต่าง ๆ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น เพื่อที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ง่ายและถูกต้อง
     ข้อมูลมีประโยชน์ต่อเรามากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้ประโยชน์เลย หรือนำไปผ่านกรรมวิธีที่เรียกว่า การประมวลผล โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร โดยใช้เครื่องคิดเลข หรือกระบวนการอื่น ๆ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เราเรียกว่า สารสนเทศ ผู้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลการสอบ, ข้อมูลที่อยู่ของนักเรียน, ข้อมูลพยากรณ์อากาศ, ข้อมูลการยืมคืนหนังสือห้องสมุด

 

คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
     1. ข้อมูลมีความถูกต้องตรางกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
     2. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ข้อมูลมีแหล่งข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
     3. ข้อมูลที่ความสมบูรณ์ สามารถตรวจสอบ และสามารถอ้างอิงได้
     4. ข้อมูลมีความชัดเจนกะทัดรัด
     5. ข้อมูลมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

 

ที่มา http://www.seekan.ac.th/it_com/lesson_01_1.html

         http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/944-00/